Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.81-84

TEDAVİYE DİRENÇLİ  İDİYOPATİK  ŞİLOTORAKS OLGUSU

Treatment-Resistant  Case of Idiopatic Chylothorax

ÖZET

Yazımızda tüm tedavi rejimlerinin uygulandığı tedaviye dirençli şilotoraks olgusunu sunmayı amaç- ladık. Plevral boşlukta lenfatik sıvının toplanması şilotoraks olarak adlandırılır. Teşhis torasentezle alınan plevral sıvının incelenmesi ile doğrulanır. 46 yaşında kadın hasta, progressif nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Akciğer grafisinde sol tarafta plevral efüzyon tespit edildi ve torasentez uygu- landı. Mayi sonuçları şilus ile uyumlu gelen hastaya göğüs tüpü takıldı. Oral alımı kesilen hastaya total parenteral nutrisyon desteği verildi. İlave olarak somatostatin tedavisi ve steril talc pudrası ile plöredezis uygulanmasına rağmen drenajda azalma olmadı. Hastanın etyolojisinde travma ve malignitenin saptanmaması ve konservatif tedavilere yanıt alınamaması nedeni ile hastaya cerra- hi olarak kütle ligasyonu, parsiyel plevrektomi ve dekortikasyon uygulandı. Postoperatif  iki defa hastaya 50cc kendi kanı kullanılarak otolog plöredezis uygulandı. Sonuç olarak birçok farklı sebebe bağlı gelişebilen şilotoraks, ölümcül sonuçlara yol açabilmesi nedeniyle tespitinin ardından teda- visine hemen başlanmalıdır. Unutulmaması gereken noktalardan biri de bazı şilotoraks olgularının tedaviye dirençli olduğu ve çeşitli tedavi rejimlerinin uygulanabileceğidir.

Anahtar kelimeler: Şilotoraks; Duktus torasikus; Plevral efüzyon; Şilotoraks tedavisi

ABSTRACT

In this article, we aimed to present a case of chylothorax resistant to the implementation of all treatment regimens. Chylothorax is the result of the accumulation of lymphatic fluid in the pleural cavity. Diagnosis confirmed by thoracentesis and examination of pleural fluid. A 46 year old female patient admitted because of progressive dyspne. Pleural effusion on the left side was determined by X-Ray graphic and thoracentesis was performed. A chest tube was inserted as the fluid content was in accordance with chylous. Oral intake was discontinued and the patient was provided with total parenteral nutrition support. Despite the additional treatment of somatostatin and pleurodesis application with sterile talc there was no decreament in drainage. Surgical ligation, partial pleurectomy and decortication was performed as there was no trauma or malignancy detected in the patient’s etiology as well as respond to conservative treatments. Patient underwent postoperative autologous pleurodesis twice with 50cc using his own blood. In conclusion, chylothorax can develop due to many different reasons and after detection, its treatment should be initiated immediately as the consequence might be fatal. One point to note is that chylothorax cases are resistant to treatment, and various treatment regimens can be applied. 

Keywords: Chylothorax; Ductus thoracicus; Pleural effusion; Treatment of chylothorax

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 585,018 Tekil Ziyaretçi