Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2022.18-23

ÖZETAmaç: Bu araştırmanın amacı, azot dioksit (NO2) kaynaklı hava kirliliğinin Konya'daki etkisini araştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Araştırma ekolojik tiptedir. Konya iline ait 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı nüfus ve ölüm verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilmiştir. Hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerinden NO2 değerlerine 01.01.2016-31.12.2019 tarihlerini kapsayacak biçimde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait internet sayfasından ulaşılmıştır. AirQ+ yazılımının NO2 için önerdiği rölatif risk değeri (1041 %95 Güven Aralığı 1019-1064) kullanılmıştır. NO2 sınır değeri olarak HRAPIE projesinde önerilen yıllık limit değer olan 20 μg/m3 sınır değer kabul edilmiştir.Bulgular: Konya’da 2016 yılı için ortalama NO2 düzeyi 48,61, 2017 yılı için 71,50, 2018 yılı için 72,03 ve 2019 yılı için 44,84 μg/m3 idi. NO2 kirliliğine atfedilen ölüm hızı 2016’da %10,86, 2017’de %18,69, 2018’de %18,87 ve 2019’da %9,5 idi. NO2 kirliliğine atfedilen tahmini ölüm sayısı 2016’da 1141, 2017’de 2038, 2018’de 2043 ve 2019’da 1041 idi.Sonuç: Araştırma sonucunda Konya’da 2016-2019 yılları arası dört yıllık süreçte NO2 değerleri 40 μg/m3’ün üzerindedir. NO2 kirliliğine atfedilen ölüm hızları literatürdeki diğer ülke ve şehirlerin değerlerinin üzerindedir. Hava kirliliği ilişkili morbidite ve mortalite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hava kirliliği değerlerinin takibi hem alınacak önlemlerin seçimi hem de alınan önlemlerin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği; NO2; AIRQ+; Mortalite hızı

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 722,845 Tekil Ziyaretçi