Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2022.13-17

ÖZETAmaç: Radyoaktif iyot tedavisi (RAIT) alan toksik nodüler guatr (TNG) tanısı ile takipli hastalarda cinsiyet, yaş, nodül çapı, nodülün kistik ve solid morfolojik özellikleri, RAIT öncesinde antitiroid tedavi (ATT) kullanımı ve uygulanan RAI dozunun, tedavi sonuçları üzerine etkilerini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: 2015-2016 yılları arasında TNG tanısı ile RAIT uygulanan 50 hasta (yaş ortalaması:65±11,7) çalışmaya alındı. Hastaların cinsiyet, yaş gibi demografik özellikleri ile tedavi öncesi tiroid sintigrafisi, tiroid ultrasonografi sonuçları ve ATT durumları; tedavi sonrası tiroid fonksiyon testleri değerlendirildi. Nodüllerin kistik ya da solid komponent içerikleri ultrasonografik olarak belirlendi. Nodül çapı <2 cm olan hastalara 555 MBq I-131 ve nodül çapı 2 cm> olan hastalara 740 MBq I-131 olacak şekilde sabit doz RAIT uygulandı. Hastalar 1, 3 ve 6. ay tiroid fonksiyon test sonuçları ile takibe alındı. 6. ayda ötiroidi ve hipotiroidi gelişen hastalar tam kür olarak kabul edildi.Bulgular: RAIT sonrası takiplerde 50 hastanın 6. aydaki kür oranı %86 idi. Hastaların %72’sinde (n:36) ötiroidi, %14’ünde (n:7) hipotiroidi görülürken, %14’ünde (n:7) hipertiroidi mevcuttu. Kadın hastalarda tam kür oranı %94 iken, erkeklerde %71 idi. Yaş ve antitiroid tedavi ile tedavi etkinliği arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Ancak nodül çapı 2 cm’nin üstünde olan solid komponent içeren TNG’li hastalarda RAIT’in kistik komponent içeren TNG hastalarından daha başarılı olduğu bulundu (Tam kür oranları 2 cm’den büyük solid nodüllerde %90,91, 2 cm’den büyük kistik nodüllerde %75).Sonuç: TNG tanısı ile takipli hastalarda RAIT oldukça başarılı bir yöntemdir. Nodül çapı, nodülün kistik, solid komponent içeriği ve RAI dozu tedavi etkinliği açısından önemli faktörlerdendir. Ancak yaş ve antitiroid ilaç kullanımı RAIT sonuçlarını etkilememektedir.Anahtar Kelimeler: Radyoaktif İyot Tedavisi; Hipertiroidizm; Toksik Nodüler Guatr

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 722,835 Tekil Ziyaretçi