Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2022.8-12

ÖZETAmaç: Lumbosakral transizyonel vertebra tanısında tüm vertebranın taranması ve C2 düzeyinden başlayarak inferiora doğru sayım altın standarttır. Bu çalışmadaki amacımız daha düşük doz radyasyon maruziyeti ile posterior anterior akciğer grafi (PA AC) ve direkt üriner sistem grafiler (DÜSG) birlikte değerlendirmesinin lumbosakral transizyonel vertebra (LSTV) tanısında kullanımını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: İki radyolog tarafından 327 hastanın PA AC ve DÜSG'ü birlikte değerlendirildi. Her iki grafi birlikte LSTV açısından değerlendirildi. Daha sonra 327 hastanın skolyoz grafileri LSTV açısından değerlendirildi. Skolyoz grafi bulguları tanımlayıcı bulgu olarak kabul edilerek PA AC ve DÜSG’lerinin LSTV tanısındaki duyarlılık ve özgüllüğü değerlendirilmiştir.Bulgular: DÜSG'ün LSTV teşhisinde tanısal doğruluğunu 120 olgunun 117'sinde gerçek pozitif, 3 olguda yanlış negatif sonuç tespit edildi. 207 olgudan163'ünü gerçek negatif ve kalan 44 olgu yanlış pozitif olarak tespit edildi. DÜSG ve PA AC grafileri birlikte değerlendirildiğinde 120 olgunun 119'unda doğru pozitif ve 1 olguda yanlış negatif sonuç elde edilmişti.167 olgu doğru negatif ve 40 vaka yanlış pozitif olarak değerlendirildi.Sonuç: Herhangi bir yanıltıcı bilgi uygunsuz cerrahi veya invazif prosedür yol açabileceğinden, LSTV'nin doğru teşhisi son derece önemlidir. PA AC ve DÜSG'ün birlikte yorumlanmasının duyarlılığı %97,6 ve özgüllüğü %80,6 olarak bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Lumbosakral Transizyonel Vertebra; Direkt Üriner Sistem Grafisi; Posterior Anterior Akciğer Grafisi; Skolyoz Grafisi

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 722,833 Tekil Ziyaretçi