Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2021.14-21

14-21
PRİMİPAR GEBELERE DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARINDA VERİLEN EMZİRME EĞİTİMİNİN PRENATAL EMZİRME ÖZ-YETERLİLİK ALGISINA ETKİSİEffects of Breastfeeding Education Given in Childbirth Preparation Classes for Primipara Women on Their PerceivedPrenatal Breastfeeding Self-Efficacy
Derya KAYA ŞENOL, Aylin ÇAKSAK PEKYİĞİT
ÖZETAmaç: Araştırma doğuma hazırlık sınıflarında emzirme eğitimi alan ve almayan primipar gebelerde prenatalemzirme öz-yeterlilik algısının belirlenmesi amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, İç Anadolu’da bir devlet hastanesi gebe polikliniğindetakipli primipar gebelerle Nisan-Haziran 2019 arasında yapıldı. Yapılan analiz sonrasında %80 güç ve ?= 0,05olarak alındığında her bir grup için minimum örneklem büyüklüğü 102 olarak hesaplandı. Eğitim alan 52, eğitimalmayan 55 olmak üzere toplam 107 primipar gebe çalışmaya dahil edildi. Prenatal dönemdeki gebelerinemzirme öz-yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Aydınve Pasinlioğlu (2016) tarafından yapılan Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği ve araştırmacılar tarafındangeliştirilen anket formu kullanıldı. Gerekli etik onay ve kurum izinleri alındı.Bulgular: Çalışmada eğitim verilen grupta yaş, eğitim, çalışma durumu, gebenin eşinin eğitimi ve çalışmadurumu, gelir durumu, gebeliğin planlı olma durumu ve gebelikte sorun yaşama gibi faktörlerin prenatalemzirme öz-yeterlilik algısını etkilediği saptandı (p<0,05). Doğuma hazırlık sınıflarında emzirme eğitimi alanve emzirme becerisinde sorun yaşamayacağına inanan gebelerde emzirme öz-yeterlilik ölçeği puan ortalamalarınınistatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p=0,0001).Sonuç: Doğuma hazırlık sınıflarında verilen emzirme eğitiminin gebelerin emzirme öz-yeterlilik algısını geliştirmedeönemlidir.Anahtar Kelimeler: Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı; Emzirme Başarısı; Antenatal Eğitim; Ebe/Hemşire DesteğiABSTRACTObjective: The study was performed to determine effects of breastfeeding education given in childbirthpreparation classes for primipara women on their perceived prenatal breastfeeding self-efficacy.Material and Methods: This descriptive study was performed with primipara women followed in the outpatientclinic of a state hospital in Middle Anatolia between April and June in 2019. The minimum samplingsize was found to be 102 based on power of 80% and ?= 0.05. The study included a total of 107 women, ofwhom 52 were assigned into an intervention group and 55 were assigned into a control group. Data werecollected with Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale, which was developed to determine perceived prenatalbreastfeeding self-efficacy of women and whose validity and reliability for the Turkish population weretested by Aydın and Pasinlioğlu (2016), and a questionnaire created by the researchers.Results: In the study group, factors such as age, education, working status, education and working statusof pregnant spouse, income status, planned pregnancy and having problems in pregnancy affect theprenatal breastfeeding self-efficacy perception (p<0.05). In the study, it was found that the mean scoreof breastfeeding self-efficacy scale was significantly higher in the pregnant women who were educated inchildbirth preparation classes and believed that they would not experience any problems in breastfeedingskills (p=0.0001).Conclusion: Breastfeeding education offered in childbirth preparation classes plays an important role inimprovement of perceived breastfeeding self-efficacy.Keywords: Perceived Breastfeeding Self-Efficacy; Breastfeeding Success; Antenatal Education; Support FromMidwives/Nurses

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 603,125 Tekil Ziyaretçi