Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2021.7-13

7-13
BALIKESİR İLİNDE ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA HEPATİT A SEROPOZİTİFLİĞİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİRetrospective Evaluation of Hepatitis A Seropositivity in Various Age Groups in Balıkesir Province
Tuğba KULA ATİK, Alev ÇETİN DURAN, Gülhadiye AVCU
ÖZETAmaç: Bu çalışma ile hastanemize başvuran farklı yaş gruplarındaki hastaların Anti-HAV IgG ve Anti-HAV IgMseropozitifliklerini incelemek ve seropozitifliğin yaş grupları, cinsiyet ve mevsimlere göre dağılımını değerlendirmekamaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: 2017-2019 yılları arasında Abbott Architect I1000 (Abbott-Laboratories, Illinois, USA)cihazı ile çalışılan Anti-HAV IgG ve/veya Anti-HAV IgM tetkik sonuçları retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Anti-HAV IgG çalışılan 3450 hastanın 2368 (% 68,6)’inde, Anti-HAV IgM çalışılan 1780 hastanın ise56 (%3,1)’sında seropozitiflik belirlenmiştir. Anti-HAV antikorlarının dağılımı açısından cinsiyetler arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anti-HAV IgG seropozitifliğinin en yüksek (%87,5) olduğugrup ?51 yaş, en düşük (%38,8) olduğu grup ise 11-17 yaş olarak tespit edilmiştir. 11-17 yaş grubunda Anti-HAV IgG pozitifliğinin diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir.Anti-HAV IgM seropozitifliğinin en yüksek (%6,4) olduğu grup 41-50 yaş, en düşük (%0,8) olduğu grupise 0-10 yaş olarak tespit edilmiştir. Anti-HAV IgM seropozitifliğinin erişkin hastalarda çocuk hastalara göreanlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anti-HAV IgM seropozitifliğinin en yüksek (%44,6) sonbaharmevsiminde görüldüğü belirlenmiştir.Sonuç: Aşılama sonrasında çocukların HAV enfeksiyonu açısından duyarlılığının azaldığı, aşılanmamış erişkinlerindaha duyarlı hale geldiği görülmüştür. Bu durum erişkin aşılama programlarının daha aktif hale getirilmesiningerekliliğini göstermiştir.Anahtar Kelimeler: Hepatit A Virüs; Çocuk; Erişkin; Seropozitiflik.ABSTRACTObjective: This study aimed to examine the Anti-HAV IgG and Anti-HAV IgM seropositivity of the patientsin different age groups who admitted to our hospital and to find the distribution of seropositivity by agegroup, gender, and seasons.Material and Methods: The results of Anti-HAV IgG and/or Anti-HAV IgM tests, which were studied withAbbott Architect I1000 (Abbott-Laboratories, Illinois, USA) the device between 2017-2019, were retrospectivelyanalyzed.Results: Seropositivity was detected in 2368 (68.6%) of 3450 patients in whom Anti-HAV IgG was studied,and 56 (3.1%) of 1780 patients in whom Anti-HAV IgM was studied. No statistically significant differencewas found between genders in terms of the distribution of Anti-HAV antibodies. It was determined that thegroup with the highest Anti-HAV IgG seropositivity (87.5%) was ?51 years old, and the group with the lowest(38.8%) age was 11-17 years. Anti-HAV IgG positivity in the 11-17 age group was statistically significantlylower than other age groups. It was determined that the group with the highest Anti-HAV IgM seropositivity(6.4%) was 41-50 years old, and the group with the lowest seropositivity (0.8%) was 0-10 years old. Anti-HAVIgM seropositivity was found to be significantly higher in adult patients compared to pediatric patients. Itwas determined that Anti-HAV IgM seropositivity was the highest (44.6%) in autumn.Conclusion: After vaccination, it was observed that the susceptibility of children to HAV infection decreasedand unvaccinated adults became more susceptible. This situation has shown the necessity of activatingadult vaccination programs.Keywords: Hepatitis A Virüs; Child; Adult; Seropositivity.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 603,141 Tekil Ziyaretçi