Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.119-129

119-129
KANSER TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASIA Review of Motivation in Children Followed With Cancer Diagnosis
Zeynep KİSECİK ŞENGÜL, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER
ÖZETKanser tanısı ile izlenen çocukların fiziksel ve psikososyal sorunlar nedeni ile motivasyonları azalabilmektedir.Tedavinin getirdiği yan etkilerin azaltılması, çocukların baş etme becerilerinin artırılması ve iyilik hallerinindevam ettirilmesi için motive edilmeleri gerekmektedir. Bu derleme makale, zihin ve beden uygulamalarının,pozitif düşüncenin ve koçluk/danışmanlığın kanser tedavisi gören çocukların motivasyonunu artırabilmedeetkisini incelenmek amacıyla yazılmıştır. Kanser tanısı ile izlenen çocuklarda progresif gevşeme, derin solunumegzersizleri, imgeleme, fiziksel aktivite gibi zihin ve beden uygulamaları kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerçocuklarda kaygı düzeyinde azalma, uyku kalitesinde iyileşme, bulantı kusma, ağrı gibi semptomlarınazaltılmasında etkili olabilmektedir. Pozitif düşünce çocuklarda stres ve ağrıyı azaltma, iletişimi artırma, yaşamkalitesi ve psikososyal fonksiyonları iyileştirme ile ilgili yarar sağlayabilmektedir. Koçluk ve danışmanlıkuygulamaları çocukların motivasyonlarının, özgüvenlerinin ve psikososyal iyilik halinin artırılmasında etkiliolabilmekte; böylelikle hedefe ulaşma sağlanabilmektedir. Fiziksel ve psikososyal olarak rahatlama sağlayanbu tekniklerin kanser tedavi protokollerine dahil edilmesi önerilebilir.Anahtar Kelimeler: Çocuk; Kanser; Motivasyon; Zihin ve Beden Uygulamaları; Koçluk; Pozitif DüşünceABSTRACTThe motivation of children who are followed with cancer diagnosis can decrease due to their physical andpsychosocial problems. It is of necessity that side effects of treatment are decreased, children's coping skillsare improved, and they are motivated so that their well-being can be ensured. This review article is aimedat examining the impacts of mind and body practices, positive thinking and coaching/counselling on increasingthe motivation of children receiving cancer treatment. Mind and body practices such as progressiverelaxation, deep breathing exercises, imagery, and physical activity can be employed in the children whoare followed with cancer diagnosis. Such methods are likely to be effective in decreasing their anxiety level,improving their sleep quality, and reducing the symptoms such as nausea, vomiting, and pain. Positive thinkingcould provide the children with benefits including decrease in stress and pain, improvement in communication,quality of life and psychosocial functions. Coaching and counselling practices can be effective in<fostering children's motivation, self-confidence and psychosocial well-being; thereby, achieving the target.Considering these, it may be suggested to include in cancer treatment protocols these techniques providingphysical and psychosocial relief.Keywords: Child; Cancer; Motivation; Mind and Body Practices; Coaching; Positive Thinking

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,820 Tekil Ziyaretçi