Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.108-118

108-118
KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSALSAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİInvestigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working inCorporate Care Services in Terms of Some Variables
Nurgül KARAKURT, Meltem ORAL
ÖZETAmaç: Araştırma; kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan bakım personelinin mesleki doyumuile ruhsal sağlık durumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanınevreni; Erzurum ilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kurumsal Bakım HizmetiVeren A resmi kurumunda çalışan bakım personellerinden (N:200) oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmasıhedeflenerek; araştırmaya katılmayı kabul eden 134 bakım personeli araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.Araştırma Mayıs-Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında ‘KişiselBilgi Formu’, ‘Mesleki Doyum Ölçeği’ ve ‘Kısa Semptom Envanteri’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesindeSPSS 22,00 istatistik paket programı kullanılmıştır.Bulgular: Kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelin mesleki doyum puanları arttıkçapsikolojik semptom puanlarının da azaldığı ve aralarında ters yönde anlamlı ilişki olduğu (p<0,001) belirlenmiştir.Kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, çalışmaşekline, mesleği kendilerinin seçme durumuna, işinden doyum alma ve yeniden seçme şansı olsa aynımesleği seçme durumlarına göre, Kısa Semptom Envanteri ve Mesleki doyum puanları açısından aralarındakifarklara ait tüm t değerleri p<0,05 önem düzeyinde anlamlı bulunduğu belirlenmiştir.Sonuç: Kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelin mesleki doyum puanları arttıkça psikolojiksemptom puanlarının da azaldığı bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda da; mesleki doyumlarınıarttırmaya yönelik olarak etkinlik ve seminerlerin sıklığının arttırılması önerilerek, bu öneri doğrultusundakurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelde ruhsal semptomların görülme sıklığının azaltacağıdüşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Bakım; Bakım Elemanı; Mesleki Doyum; Ruhsal DurumABSTRACTObjective: This study was conducted to examine the relationship between the professional satisfaction ofthe care personnel working in institutions providing institutional care services and their mental health conditionsin terms of some variables.Material and Methods: The research was planned as a descriptive and relationship-seeking study. The universeof the research; While the care staff (N: 200) working in the A official institution that provides InstitutionalCare Service under the Ministry of Family, Labor and Social Services in Erzurum province is constituted,the sample consists of 134 participants. Personal Information Form, Occupational Satisfaction Scale andShort Symptom Inventory were used in data collection.Results: It was determined that as the professional satisfaction scores of the personel working in institutionsproviding institutional care services increased, the psychological symptom scores also decreased (p<0.001).T values of the differences between them in terms of Short Symptom Inventory and Professional satisfactionscores, according to the gender, education status, working style, status of choosing the profession themselves,and if they have the chance to choose the same profession, It was found to be significant at the 0.05significance level.Conclusion: Considering that as the professional satisfaction scores of the personnel working in institutionsproviding institutional care services increase, the psychological symptom scores decrease as well, and it isthought that increasing the frequency of events and seminars together with their demands to increase theirprofessional satisfaction will decrease the frequency of mental symptoms in personnel working in institutionsproviding institutional care services.Keywords: Care; Care Worker; Job Satisfaction; Mental State

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,799 Tekil Ziyaretçi