Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.104-107

104-107
BULBAR ÜRETROPLASTİDE DORSAL VE VENTRAL ONLAY BUKKAL MUKOZAL GREFT KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASIComparison Of Dorsal and Ventral Onlay Buccal Mucosal Grafts In Bulbar Urethroplasty
Burhan BAYLAN, Orhan YIĞITBAŞI, Fatih YALÇINKAYA, İbrahim Güven KARTAL
ÖZETAmaç: Erkeklerde üretral darlık en sık bulbar üretrada gözlenmektedir. Bulber üretradaki 2 cm’ den uzundarlıklarda, bukkal mukozal greft yerleştirilen substitüsyon üretroplastide, greftin kullanıldığı yerin cerrahietkilerini araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 2 cm’den uzun bulbar üretral darlık nedeniyle dorsal ve ventral greft onlayüretroplasti uygulanan hastaların demografik ve darlık özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Dorsalve ventral greft üretroplasti uygulanan gruplar başarı ve komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldı. İşemeşikayetlerinin olmaması ve maksimum idrar akış hızın 15 ml/sn’ in üzerinde olması başarı kriteri olarakkabul edildi.Bulgular: Dorsal onlay greft uygulanan 52 (%83,9), ventral onlay greft uygulanan 13 (%81,2) hastada üretroplastiile başarı sağlandı. Gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Demografik ve darlık özelikleri,operatif ve cerrahi sonuçlar ile komplikasyon oranları (%14,5 ve %12,5) açısından iki grup benzerlik göstermekteydi.Sonuç: Bulbar üretral darlıklarda; substitüsyon üretroplastide dorsal ve ventral onlay greft yöntemleri yüksekbaşarı ve güvenle tercih edilebilir.Anahtar Kelimeler: Dorsal Greft; Substitüsyon Üretroplasti; Üretral Darlık; Ventral GreftABSTRACTObjective: Urethral stenosis is most commonly observed in the bulbar urethra in males. We aimed to investigatethe surgical effects of the graft site in substitution urethroplasty with buccal mucosal graft implantationin stenosis longer than 2 cm in the bulber urethra.Material and Methods: Demographic and stenosis characteristics of patients who had underwent dorsaland ventral graft onlay urethroplasty for bulbar urethral stenosis longer than 2 cm were evaluated retrospectively.The success and complication rates of the dorsal and ventral graft urethroplasty groups werecompared. The absence of voiding complaints and the maximum flow rate above 15 ml / s were acceptedas success criteria.Results: Urethroplasty was performed in 52 patients (83.9%) with dorsal onlay grafts and 13 patients(81.2%) with ventral onlay grafts. There was no significant difference between the groups. The two groupswere similar in terms of demographic and stenosis characteristics, operative and surgical outcomes, andcomplication rates (14.5% and 12.5%).Conclusion: In bulbar urethral stenosis, substitution urethroplasty, dorsal and ventral onlay graft methodscan be preferred with high success and confidence.Keywords: Dorsal Graft; Substitution Urethroplasty; Urethral Stenosis; Ventral Graft

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,783 Tekil Ziyaretçi