Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.98-103

98-103
ENDOMETRİYAL BİYOPSİ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Endometrial Biopsy Histopathological Results According to Age Groups
Taylan ONAT, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Sevinç ŞAHİN, Betül AYTEKİN, Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
ÖZETAmaç: Endometriyal örnekleme, jinekoloji pratiğinin en sık başvurulan invaziv işlemlerinin başında gelmektedir.Anormal uterin kanamanın jinekoloji polikliniklerinde çok sık karşılaşılan bir semptom olması endometriyalörneklemenin sıklığını açıklamaktadır. Bu çalışmanın amacı endometriyal örnekleme yaptığımızhastaların histopatolojik sonuçlarının literatür eşliğinde değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014/Aralık 2018 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğindeyapılan endometriyal örneklemeleri kapsayan, retrospektif nitelikte bir çalışmadır. Tıbbi nedenli tahliyeler,isteğe bağlı yapılan gebelik terminasyonları ve mol gebelikler çalışma dışında tutulmuştur. Patoloji sonuçlarıise atrofik endometrium, endometrit, proliferatif endometrium, sekretuar endometrium, desidualizasyon,düzensiz proliferasyon gösteren endometrium, endometrial polip, endometrial hiperplazi, endometriumadenokarsinomu olarak gruplanmıştır. Ayrıca hastalar yaşlarına göre de gruplanmıştır: <40 yaş; Grup 1, 40-54 yaş; Grup 2 ve >55 yaş; Grup 3.Bulgular: İki bin yirmi üç hastanın dahil edildiği çalışmada, hastaların yaş ortalaması 47,1 ± 10,0’dı. Düzensizproliferatif endometrium, proliferatif endometrium, sekretuar endometrium, desidualizasyon, yetersiz materyalve atipisiz hiperplazi sonuçları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermekteydi (p<0,05).Sonuç: Endometriyal örnekleme endometriyal lezyonların tanısında önemini korumasına rağmen, özellikle40 yaşın altında işlemin gerekliliği sorgulanmalıdır.Anahtar Kelimeler: Anormal Uterin Kanama; Endometriyal Hiperplazi; Endometrium Kanseri; EndometriyalBiyopsiABSTRACTObjective: Endometrial sampling is one of the most frequently used invasive procedures in gynecologypractice. The fact that abnormal uterine bleeding is a frequently encountered symptom in gynecology outpatientclinics explains the frequency of endometrial sampling. This study aims to evaluate the histopathologicalresults of patients with whom we performed endometrial sampling accompanied by the literature.Material and Methods: This is a retrospective study covering endometrial sampling performed in the Obstetricsand Gynecology outpatient clinic between January 2014 and December 2018. Medical evacuations,optional pregnancy terminations, and mole pregnancies were excluded from the study. Pathology resultswere grouped as atrophic endometrium, endometritis, proliferative endometrium, secretory endometrium,decidualization, endometrium with irregular proliferation, endometrial polyp, endometrial hyperplasia,endometrial adenocarcinoma. In addition, patients were grouped by age: <40 years; Group 1, ages 40-54;Group 2 and> 55 years old; Group 3.Results: In the study, which included two thousand twenty-three patients, the mean age of the patientswas 47.1 ± 10.0. Irregular proliferative endometrium, proliferative endometrium, secretory endometrium,decidualization, insufficient material, and hyperplasia without atypia were significantly different in terms ofage groups (p <0.05).Conclusion: Although endometrial sampling remains important in the diagnosis of endometrial lesions, thenecessity of the procedure, especially under the age of 40, should be questioned.Keywords: Abnormal Uterine Bleeding; Endometrial Hyperplasia; Endometrial Cancer; Endometrial Biopsy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,869 Tekil Ziyaretçi