Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.90-97

90-97
ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİFSONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZThe Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis
Mehmet Çağlar ÇAKICI, Fatih SANDIKÇI, Ayberk İPLİKÇİ, Taha UÇAR, Sertaç ÇİMEN, Nihat KARAKOYUNLU, Gökhan ATIŞ, Asıf YILDIRIM
ÖZETAmaç: Bu çalışmada üriner sistem taşı olup müdahale öyküsü bulunanlarla primer hastaların preoperatif veperi-operatif sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Lokal etik kurul onayı alındıktan sonra Ekim 2018–Ocak 2019 tarihlerinde her iki merkezdeüriner sistem taşı nedeniyle ameliyat edilen hastalar içerisinden şok dalga litotripsi veya taş cerrahisiöyküsü olmayan 152 primer hasta Grup 1, müdahale öyküsü olan 232 hasta ise Grup 2 olarak çalışmayaalındı.Bulgular: Demografik özellikler iki grupta benzer bulundu. Düşük sosyoekonomik düzey ve düşük eğitimdüzeyi olanlar büyük çoğunluğu oluşturmaktaydı. Son 1 yılda yapılan BT görüntüleme sayısı sekonder hastalardaistatistiksel olarak daha fazlaydı (p<0,001). Grup I’de üreter taşları çoğunluğu oluşturmaktayken; Grup2’de böbrek taşları istatistiksel olarak daha fazlaydı. Taş sayısı primer hastalarda daha düşüktü (p<0,001).Uygulanan baskın prosedür Grup 1’de ureterorenoskopi (URS), Grup 2’de retrograd intrarenal cerrahiydi(RİRC) (p<0,001). Primer hastaların başarı oranı daha yüksek bulundu (p=0,015). Postoperatif medikal tedaviverilenler sekonder hastalarda daha yüksek bulundu (p<0,001). Her iki grup arasında beslenme ve fizikselaktivite alışkanlığı alışkanlıkları açısından istatistiksel farklılık gözlenmezken; sigara kullananlar Grup 2’dedaha yüksek orandaydı (sırasıyla %44,1,%52,2, p=0,044).Sonuç: Üriner sistem taş hastalarının yaklaşık yarısı hayatları boyunca tekrar nüks etmektedir. Sekonder olanbu grupta taş sayısı ve rezidüel fragman kalma ihtimali daha yüksek bulundu. Taşların yerleşimi de sekondergrupta sıklıkla böbrekte olduğu için başarı göreceli olarak daha az bulundu. Taş protokollü bilgisayarlı tomografininve postoperatif medikal tedavinin sekonder hastalarda kullanımı daha fazla bulundu. Daha öncetaş öyküsü bulunmasının bu konuda etkili olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak, sekonder taş hastalarınınyönetimi daha zorlu görünmektedir.Anahtar Kelimeler: Müdahale Öyküsü; Nüks; Önceki Müdahale; Primer; Sekonder; ÜrolitiyazisABSTRACTObjective: We aimed to compare the preoperative and per-operative outcomes of patients with urinarytract stones with a history of intervention.Material and Methods: Patients who underwent surgery in our clinic for urolithiasis between October 2018and January 2019 were included in the study. Of the 384 patients, 152 primary patients without shockwave lithotripsy or stone surgery were included in Group 1, and 232 patients with intervention history wereincluded in Group 2Results: The number of computed tomography scans performed in the last 1 year was statistically higher insecondary patients (p <0.001). In Group I, ureteral stones constitute the majority; renal stones were significantlyhigher in Group 2. Stone number was lower in primary patients (p <0.001). The dominant procedurewas ureteroscopy (URS) in Group 1 and retrograde intrarenal surgery (RIRS) in Group 2 (p <0.001). The successrate of primary patients was higher (p = 0.015). The use of postoperative medical treatment was higherin secondary patients (p <0.001). There was no statistical difference between the two groups in terms ofnutritional and physical activity habits.Conclusion: The number of stones and residual fragments were found to be higher in secondary group. Thesuccess of the surgery was relatively lower in the secondary group. The use of computed tomography andpostoperative medical therapy were more common in secondary patients. We think that the presence ofa history of stone was effective in this regard. As a result, management of secondary stone patients seemsmore challenging.Keywords: History Of İntervention; Recurrence; Previous İntervention; Primary; Secondary; Urolithiasis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,859 Tekil Ziyaretçi