Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.84-89

84-89
ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN İRRİGASYON SIVI MİKTARININ ENFEKTİF SÜREÇLERE ETKİSİThe Effect of Irrigation Fluid Used in Endoscopic Stone Surgery on Infective Processes
Volkan SELMİ, Sercan SARI, Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Abdullah GÜREL, Levent IŞIKAY
ÖZETAmaç: Endoskopik üriner sistem taşı tedavisinde kullanılan irrigasyon sıvısı miktarının enfektif süreçlere etkisiniaraştırmak.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Ocak 2018 ile Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz üroloji kliniğineüriner sistem taşı nedeniyle başvurmuş ve bu nedenle endoskopik litotripsi uygulanmış 77 hastanın verileridahil edildi. İşlem sonrasında enfeksiyon gelişmeyen hastalar Grup 1, postoperatif enfeksiyon gelişen hastalarise Grup 2 olarak kategorize edildi. Sonrasında bu iki grup arasında kullanılan irrigasyon sıvısı miktarıaçısından fark olup olmadığı araştırıldı.Bulgular: Grup 1’de 45 hasta, Grup 2’de 32 hasta mevcuttu. İrrigasyon amaçlı kullanılan %0,9 NaCl sıvısımiktarı ortalama olarak 2142±1126,01 ml’dir. Kullanılan irrigasyon sıvısı miktarı postoperatif enfeksiyongelişen grup için ortalama 2309,38±1220,4 ml, postoperatif enfeksiyon gözlenmeyen grup içinse ortalama2023,3±1051,6 ml’dir ve her iki grup kullanılan irrigasyon sıvısının miktarı açısından karşılaştırıldığında anlamlıbir farklılık saptanmamıştır (p=0,275).Sonuç: Kullanılan irrigasyon sıvı miktarının bu süreçte önemli bir faktör olduğunu düşünsek de çalışmamızsonucunda anlamlı bir fark saptayamadık. Bu durum enfeksiyöz süreçlerde bir faktörün tek başına yol açmadığınıdiğer birçok etmenin bir araya gelip kümülatif bir etki yarattığı yönündedir.Anahtar Kelimeler: Üriner Taş Hastalığı; Lazer; Yıkama; EnfeksiyonABSTRACTObjective: To investigate the effect of irrigation fluid amount used in the treatment of endoscopic urinarytract stones on infective processes.Material and Methods: The data of 77 patients who applied to the urology clinic of our hospital betweenJanuary 2018 and January 2020 due to urinary tract stones and therefore performed endoscopic lithotripsywere included in the study. Patients who did not develop infection after the procedure were categorized asGroup 1 and patients who developed postoperative infection were classified as Group 2. Afterwards, it wasinvestigated whether there is a difference in the amount of irrigation fluid used between these two groups.Results: Group 1 had 45 patients and Group 2 had 32. The amount of 0.9% NaCl fluid used for irrigationis 2142 ± 1126.01 ml on average. The average amount of irrigation fluid used was 2309.38 ± 1220.4 ml forthe group developing postoperative infection, and 2023.3 ± 1051.6 ml for the group without postoperativeinfection, and no significant difference was found in terms of the amount of irrigation fluid used in bothgroups ( p = 0.275).Conclusion: Although we thought that the amount of irrigation fluid used was an important factor in thisprocess, we could not detect a significant difference as a result of our study. This situation is that one factordoes not cause alone in infectious processes and many other factors come together and create a cumulativeeffect.Keywords: Urinary Stone Disease; Laser; Irrigation; Infection

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,835 Tekil Ziyaretçi