Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.77-83

77-83
DOES CONSTIPATION HAVE AN EFFECT ON COGNITIVE FUNCTIONS? A PROSPECTIVE CLINICAL STUDYKabızlığın Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Var Mı? Prospektif Klinik Bir Çalışma
Mehmet Kağan KATAR, Mehmet HAMAMCI
ABSTRACTObjective: The aim of this study was to evaluate the effect of constipation on cognitive functions.Material and Methods: The study was designed prospectively. Patients diagnosed with constipation wereincluded in the study group, while individuals without any complaints comprised the control group. Patients’demographic characteristics, including age, gender, and education level, were evaluated. All participantsof the study underwent Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), MontrealCognitive Assessment (MoCA) test, Digit Span Memory (DSM) test and Stroop test.Results: The patient and control groups consisted of 60 (mean age: 36.81±6.88 years) and 59 individuals(mean age: 36.1±10.2 years) respectively. There was no significant difference between the two groups interms of demographic characteristics (p>0.05). The BAI and BDI scores were significantly higher in the patientgroup (p<0.05). In addition, the MoCA subcomponents (such as executive function, attention, languageabilities, and delayed recall), the total MoCA score and the DSM scores were significantly lower in the patientgroup (p<0.05). Finally, five subcategories from the Stroop test were significantly higher in the patientgroup (p<0.05).Conclusion: In addition to the fact that anxiety and depression are higher in patients with constipation comparedto healthy controls, it is revealed that cognitive functions are also negatively affected by constipation,thus suggesting that clinical constipation should not be underestimated.Keywords: Constipation; Cognitive İmpairment; Depression; AnxietyÖZETAmaç: Bu çalışmadaki amacımız, kabızlığın kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktı.Gereç ve Yöntemler: Çalışma, prospektif olan dizayn edildi. Kabızlığı olduğu belirlenenler hasta grubu olarak,herhangi bir şikayeti olmayanlar ise kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun yaş, cinsiyetve eğitim süresini içeren demografik özellikleri değerlendirildi. Ayrıca çalışmaya dahil edilen tüm gönüllülereBeck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Montreal Kognitif Değerlendirme Testi(MoCA), İleri veGeri Sayı Menzili Testi ve Stroop Testi uygulandı.Bulgular: Sağlıklı kontrollere kıyasla kabızlığı olanlarda anksiyete ve depresyonun daha yüksek görülmesininyanı sıra, kognitif fonksiyonların da kabızlıktan olumsuz etkilendiğinin belirlenmesi, klinik açıdan kabızlığınhiçte hafife alınmaması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.Sonuç: Hasta grubu 60 (ortalama yaş: 36.81±6.88), kontrol grubu (ortalama yaş:36.1±10.2) ise 59 gönüllüdenoluşturuldu. Her iki grup arasında demografik özellikleri açısından anlamlı fark yoktu(p>0.05). Beck Anksiyeteve Beck Depresyon ölçek puanı hasta grubunda anlamlı derecede yüksek(sırasıyla p=0.037, p=0.004)bulunurken; MoCA alt bileşenlerinden yönetici işlevi, dikkat, lisan ve gecikmeli hatırlatma hasta grubundaanlamlı derecede düşük bulundu(p<0.05). Toplam MoCA puanı da olgu grubunda anlamlı derecede düşükbulunmuştur(p<0.001). Öte yandan ileri, geri ve toplam sayı menzil puanı hasta grubunda anlamlı derecededüşük bulunmuştur(p<0.001). Stroop 5 süre değeri hasta grubunda anlamlı derecede yüksek(p=0.024) tespitedilirken, testteki diğer bileşenlerde iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır(p>0.05).Anahtar Kelimeler: Kabızlık; Kognitif Bozukluk; Depresyon; Anksiyete

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,823 Tekil Ziyaretçi