Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.63-76

63-76
COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARIThe Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society
Mahmut KILIÇ, Güllü USLUKILIÇ, Şerife OK
ÖZETAmaç: Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla “Evde Kal” uygulanması yapılmaktadır. Çalışmanınamacı, evde kal uygulamasına yönelik toplumun tutum ve davranışlarını belirlemektir.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, elektronik ortamda online olarak 2-6 Nisan 2020 tarihlerinde 18-64 yaşgrubu arasında yapılmıştır. Araştırmaya 512 kişi katılmış, 4-6 Nisan tarihlerinde anket dolduran 18-20 yaşgrubuna ait veriler çıkarıldıktan sonra 481 anket değerlendirmeye alınmıştır. Veriler Binary Lojistik Regresyon(BLR) analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Araştırmaya katılanların % 64,2’si kadın, %63,6’sı evli, %50,5’i lisans mezunu, yaş aralığı 18-64 olupyaş ortalaması 33,7 ± 9,6’dır. Araştırmaya katılanların %32,3’ü evden dışarı çıkmadığını, %67,2’si ihtiyaçlarıiçin fırına-markete gittiğini, %5,6’sı yakın akrabaları ile bir araya geldiğini belirtmiştir. Evden çıkmak zorundakalınması durumunda %64,4’ü sosyal mesafeye uyduğunu ve %47,6’sı maske taktığını belirtmiştir. Dışarıdaneve gelindiğinde %85,0’i ellerini yıkadığını, %76,7’si banyoya giderek kıyafetlerini çıkardığını, %41,2’si banyoyaptığını belirtmiştir. İş yerine gidenlerin yaklaşık yarısı iş arkadaşlarıyla (%47,9) ve iş yerine gelen diğerinsanlarla (%48,5) sosyal mesafeyi koruduğunu, %35,2’si maske ve %26,7’si eldiven taktığını belirtmiştir. BLRanalizine göre; evden çıkmama olasılığı kadınlarda ve çalışmayanlarda; maske takma olasılığı eğitim seviyesidüşük olanlarda ve çalışanlarda; sosyal mesafeye uyma olasılığı eğitim seviyesi yüksek olanlarda daha yüksekolarak saptanmıştır (p < 0,05). Yine %53’ü Covid-19 bulaşmasından fazlaca kaygılanmaktadır.Sonuç: Yetişkinlerin 1/3’ünün evden dışarı çıkmadığı, dışarı çıkanların yarıdan biraz fazlasının korunma önlemlerineuyduğu saptanmıştır. Araştırma grubunun yarısı Covid-19 izolasyonuna uymaktadır. İzolasyonunönemi topluma daha iyi anlatılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Covid-19; Davranış; Sosyal İzolasyon; TutumABSTRACTObjective: The aim of this study is to assess the attitudes and behaviors of the society towards the implementationof stay at home.Material and Methods: This study was conducted online among 18-64 age group on April 2-6, 2020. Thestudy was participated 512 people. The questionnaires completed by the 18-20 age group on April 4-6 wereexcluded. The remaining 481 questionnaires were taken into consideration.Results: Of the participants 32.3% stated that they did not go out of the house, 67.2% of them went to thebakery-market for their needs. In case of having to leave the house, 64.4% stated that they complied withthe social distance and 47.6% stated that they wore masks. When they came home from outside, 85.0%of them stated that they washed their hands, 76.7% of them took off their clothes, and 41.2% of themwere taking a bath. Half of those who went to work stated that they maintained social distance with theircolleagues (47.9%) and other people (48.5%) who came to the workplace, and 35.2% of them wore maskand 26.7% wore gloves. The possibility of wearing a mask in those who have decreased education level andemployees; the probability of conforming to social distance was higher in those with higher education level.Conclusion: It is determined that 1/3 of adults do not go out of the house, and more than half of those whogo out comply with protection measures. Half of the study group complies with Covid-19 isolation.Keywords: Covid-19; Behavior; Social Isolation; Attitude

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,804 Tekil Ziyaretçi