Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.48-54

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA OSTEOPOROZ VE VERTEBRA KIRIKLARI

Osteoporosis and Vertebral Fractures in Inflamatory Bowel Disease

ÖZET

Amaç: Dünyada en sık görülen metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz (OP) İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH) olan hastalarda   yüksek oranda (%32 -77) görülmektedir. İBH’ nda düşük Kemik mineral yoğunluğu (KMY) etyolojisinin multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmada İBH olanlarda osteoporoz nedenlerini saptayarak; ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hasta- larını KMY açısından karşılaştırmak; her iki grupta vertebral kırık sıklığını ve kırık varlığında şidde- tini saptamak hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 2009 yılında  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gast- roenteroloji Kliniğinden takipli 18 ÜK ve 33 CH dahil edildi.  Dual enerjili x-ray absorpsiyometrisi (DEXA) ile KMY ölçümü ve Genant yöntemi ile de vertebral kırıklar tespit edildi.

Bulgular: Yaş ortalamaları 43 olan her iki grupta VKİ,hastalık yaşı, tutulum yeri,steroid-kalsiyum/D vitamini alımı ile KMY arası ilişki saptanmadı. ÜK grubunda lomber vertebralarda %20- femur boynunda %4 osteoporoz; CH grubunda  %13-%7 oranında osteoporoz saptandı. ÜK hastalarının

%68’inde, Crohn hastalarının %48’inde kırık tespit edildi. Her iki grupta kırık oluşumunda yaş ve cinsiyet açısından fark görülmedi. KMY ile kırık oluşumu arasında da ilişki mevcut değildi.

Sonuç: İBH’nda osteoporoz (OP) patogenezi multifaktöriyeldir ve erken yaşta OP oluştuğu için önemli bir morbidite nedenidir.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar Barsak Hastalıkları; Osteoporoz; Crohn Hastalığı

SUMMARY

Objective: Osteoporosis(OP) is the most common metabolic disease and seen higher in İnflama- tory bowel disease (İBD) (%32-77). The etyology  is thought as multifactorial. In this study we looked at the causes of OP in İBD. We compared bone mineral density (BMD) in ülserative colitis (UC) and crohn group (CD) and  determined the severity of vertebral fracture frequency.

Mateials and Methods: 18 UC and 33 CD patients followed in  Okmeydanı Eğitim and Araştırma Hastanesi Gastroenterology Clinical in 2009. BMD measured by Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA, DEXA) and vertebral fractures are fined with Genant method.

Results: Mean age was 43. No relation found between BMI, involvement in disease, disease age, using corticosteroid-calcium-D vitamins and BMD in both group. The patients in UC has   %20 osteoporosis in lumbal spines and %4 in femoral neck; patients in CD has  %13-%7 osteoporosis. There was %68 spine fracture in UC , %48 in CD. There were no differences between fracture and age - sex . No relation found between fracture formation and BMD.

Conclusion: The pathogenesis of osteoporosis (OP) in İBH is multifactorial and an important cause of morbidity.

Key Words: İnflamatory Bowel Diseases; Osteoporosis; Crohn’s Disease

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 585,006 Tekil Ziyaretçi