Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.49-55

49-55
COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARIPsychological Status of Emergency Department Personnel During The COVID-19 Pandemic Period
Sema AVCI, İbrahim YAĞCI
ÖZETAmaç: COVID-19, koronavirüs ailesinden bir RNA virüsü olup ilk kez Aralık 2019’da tespit edilmiştir. COVID-19, 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmada, acilservis çalışanlarında pandemi döneminde görülen psikolojik değişiklikleri tespit etmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 120 acil servis çalışanı (olgu grubu) ve 70 hastane dışından gönüllü (kontrolgrubu) dâhil edildi. Katılımcılara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck UmutsuzlukÖlçeği (BUÖ) ve Travma Sonrası Stres Belirtileri Alt Ölçeği uygulandı. Ayrıca olgu grubuna TEMPS-A Mizaçölçeği de uygulandı.Bulgular: Sosyodemografik verilere göre hasta grubu ile kontrol grubu arasında eğitim düzeyleri dışında yaş,cinsiyet, çalışma durumu ve medeni hal arasında anlamlı fark bulunmadı. Gruplar karşılaştırıldığında BDÖ(p=0,000), BAÖ (p=0,005), BUÖ (p=0,021) ve TSSÖ (p=0,000) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğutespit edilmiştir. Olgu grubunun mizaç profiline göre, 8 kişi depresif mizaca, 4 kişi siklotimik mizaca, 2 kişianksiyöz mizaca sahipti ve hipertimik mizacı olan kişi yoktu.Sonuç: Acil servis çalışanlarının COVID-19 döneminde psikolojik olarak etkilendiğini tespit ettik. Sağlık çalışanlarınayönelik zorunlu ve düzenli ruhsal takip programları planlamanın olumsuz etkilenmeyi azaltacağınıve iş performanslarını artıracağını düşünüyoruz.Anahtar Kelimeler: Anksiyete; COVID-19; Depresyon; Pandemi; UmutsuzlukABSTRACTObjective: COVID-19 is a RNA virus from the coronavirus family and was first detected in December 2019.COVID-19 was declared as a pandemic by the World Health Organization on 30 January 2020. In this study,we aimed to detect psychological changes in emergency department (ED) personnel during the pandemicperiod.Material and Methods: The study included 120 ED personnels (case group) and 70 volunteers from outsidethe hospital (control group). The Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck HopelessnessScale (BHI) and Post-traumatic Stress Symptoms Subscale (PSSS) were applied to the participants.In addition, the TEMPS-A temperament scale was applied to the case group.Results: According to socio-demographic data, there was no significant difference between the case groupand the control group, except for education levels, between age, gender, employment and marital status.When the groups were compared, it was determined that there was a statistically significant difference interms of BDI (p=0.000), BAI (p=0.005), BHI (p=0.021) and PSSS (p=0.000). According to the temperamentprofile of the case group, 8 people had depressive temperament, 4 people had cyclothymic temperament, 2people had anxious temperament and there was no individual with hypertimic temperament.Conclusion: We found that ED personnels were affected psychologically in the period of COVID-19. We thinkthat planning mandatory and regular mental follow-up programs for healthcare workers will reduce thenegative impact on individuals and increase their job performanceKeywords: Anxiety; COVID-19; Depression; Pandemic; Hopelessness;

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,825 Tekil Ziyaretçi