Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.41-48

41-48
DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASIInvestigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism
Nuray BOSTANCIERİ, İskender DURAN, Mehmet YÜNCÜ
ÖZETAmaç: Bu çalışmada deneysel tek taraflı kriptorşidizmli sıçanlarda elektron mikroskobik inceleme ve testikülermast hücreleri ve fibrozis arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda sıçanlar kontrol ve kriptorşid olarak iki gruba ayrıldı. Deney hayvanlarınınkriptorşidizm modeli oluşturulduktan 15 gün sonra testisleri alındı. Bu dokulara ışık ve elektron mikroskobikincelemeler için rutin takip prosedurleri uygulandı. Işık mikroskopik incelemeler için H-E ve TRI boyaması yapıldı.Ayrıca immün reaktivite çalışmaları için anti MCT antikoru kullanarak mast hücre sayısı değerlendirildi.Bulgular: Çalışmamızda kriptorşidik testislerde insterstisyel alanda seminifer tübüllerin birbirinden uzaklaşması,germ hücrelerin bazal membrandan ayrılması, perivasküler fibrozis, ödem, konjesyon, hemoraji,interstisyel alanda ve peritübüler alanda fibrozisin artışı, seminifer tübül çaplarında ise azalma gözlemlendi.Elektron mikroskopide seminifer tübül ve insterstisyumda şiddetli dejeneratif değişiklikler, bazal lamina kalınlığınınbelirgin şekilde arttığı, Sertoli hücrelerinin sitoplazmalarında yoğun SER vakuolizasyonu ve anormalkristaya sahip mitokondriyonlar, Sertoli-Sertoli hücreleri ve Sertoli-spermatojenik hücreleri arasındaki sıkıbağlantılar ile spermatojenik hücrelerin kendi aralarındaki sitoplazmik köprüler bütünlüğünü yitirmişti. Peritübüleralandaki fibrozis ile mast hücre sayısı arasında pozitif bir korrelasyon saptandı.Sonuç: Çalışmamızdaki deneysel kriptorşidizm modelinde mast hücre sayısı ile fibrozis arasında pozitif yöndebir korelasyon olduğu tesbit edildi.Anahtar Kelimeler: Elektron Mikroskobik Yapı; Fibrozis; Kriptorşidizm; Mast HücresiABSTRACTObjective: In this study, it was aimed to investigate the relationship between electron microscopic examinationand testicular mast cells and fibrosis in rats with experimental unilateral cryptorchidism.Material and Methods: In this study, rats were divided into two groups as control group and experimentalgroup with cryptorchidism. The testes of the rats were extracted fifteen days after the Cryptorchidism modelhad been developed in rats. These tissues were processed according to standard methods for the lightand electron microscopic analysis. TRI and H-E stains were used for light microscopic examinations. Also, themast cells were evaluated by using anti MCT anticors for immuneractivity studies.Results: In our study, the diverge of seminiferous tubules from each other in interstitial space, separation/disconnection of germ cells from basal membrane,perivascular fibrosis,edema, congestion,hemorrhage, theincreament in the fibrosis in inertitial space and peritubullar space, and the decreament in the diameters ofseminiferous tubules were observed in testes with cryptorchidism. Electron microscopic analysis revealedsevere degenerative changes in seminiferous tubules and interstisium, significant increase in the thicknessof basal lamina, intense SER vacuolization and mitochodrions with anormal crista in the cytoplasm of sertolicells, destruction in tight junctions between the sertoli cells each other and also sertoli cells and spermotogeniccells, decomposition of cytoplasmic bridges between the spermatogenic cells. The possitive correlationwas detected between the number of the mast cells and fibrosis in peritubuller space.Conclusion: The positive correlation was detected between the number of the mast cells and fibrosis inexperimental cryptorchidism model.Keywords: Electron Microscopic Structure; Fibrosis; Cryptorchidism; Mast Cell

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,807 Tekil Ziyaretçi