Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.33-40

34-40
FACTORS AFFECTING THE LENGTH OF STAY IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS IN PALLIATIVE CAREPalyatif Bakımda Amyotrofik Lateral Skleroz’da Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
Gülhan SARIÇAM
ABSTRACTObjective: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that progresseswith the degeneration of upper and lower motor neurons. In our study, we aimed to investigate the effectsof demographic characteristics and symptoms of patients hospitalized in our palliative care center (PCC)with ALS on length of stay (LOS).Material and Methods: Forty-seven patients were included in this retrospective study. The ages, sexes, diagnosistimes, LOS in PCC, percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), tracheostomy, pressure ulcer (PU),discharge conditions and symptoms of the patients included in the study were compared. The diagnosis ofinsomnia and depression were made using the Beck Depression Inventory II (BDI-II) and Athens InsomniaScale (AIS).Results: The mean age of the patients was 56.55 years; the average length of stay was 50.55 days. All patientshad a tracheostomy, 95.7% had PEG, and 55.3% had PU. 66% of the patients had insomnia, 61.7%had depression and all had pain, and the discharge status of 21.3% was exitus. We found that the length ofstay was significantly longer in patients with symptoms of depression and insomnia among the patients wefollowed up in PCC. (p=0.049, p=0.014)Conclusion: Diagnosis and treatment of symptoms such as depression, insomnia and pain in patients withALS who are followed up in palliative care should be timely and adequate support should be provided. Wethink that early access to PC, timely recognition of symptoms and good management of patients diagnosedwith ALS will increase the quality of life of patients.Keywords: Amyotrophic Lateral Sclerosis; Length Of Stay; Palliative CareÖZETAmaç: Amyotrofik lateral skleroz (ALS), üst ve alt motor nöronların dejenerasyonu ile seyreden ilerleyici birnörodejeneratif hastalıktır. Çalışmamızda palyatif bakım merkezimize (PBM), ALS tanısı ile yatırılan hastalarındemografik özelliklerinin ve semptomlarının yatış sürelerine etkilerini araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 47 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların yaşları, cinsiyetleri,tanı süreleri, yatış süreleri, perkütan endoskobik gastrostomi (PEG), trakeostomi, basınç ülseri (BÜ),çıkış durumları ve semptomları karşılaştırıldı. Uykusuzluk ve depresyon tanısı Beck Depresyon Envanteri II(BDE-II) ve Atina Uykusuzluk Ölçeği (AUÖ) kullanılarak konuldu.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56,55 yıl, hastanede yatış süreleri ortalama 50,55 gündü. Hastaların tamamındatrakeostomi, %95,7’sinde PEG, %55,3’ünde BÜ vardı. Hastaların %66’sında uykusuzluk, %61,7’sindedepresyon ve tamamında ağrı vardı ve %21,3’nün çıkış durumu exitustu. PBM de takip ettiğimiz hastalardandepresyon ve uykusuzluk semptomu olan hastaların yatış sürelerinin anlamlı derecede daha uzunolduğunu saptadık. (p = 0,049, p = 0,014)Sonuç: Palyatif bakımda izlenen ALS tanılı hastaların depresyon, uykusuzluk, ağrı gibi semptomlarının tanı vetedavisi zamanında yapılmalı, hastalara yeterli destek sağlanmalıdır. ALS tanısı alan hastaların erken dönemdepalyatif bakıma erişmeleri, semptomların zamanında tanınması ve iyi yönetilmesinin hastaların yaşamkalitesini artıracağını düşünüyoruz.Anahtar Kelimeler: Amyotrofik Lateral Skleroz; Yatış Süresi; Palyatif Bakım

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,787 Tekil Ziyaretçi