Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.29-33

29-33
KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery
Seray ASLAN BAYHAN, Hasan Ali BAYHAN, Bekir KÜÇÜK
ÖZETAmaç: Bu çalışmanın amacı katarakt cerrahisi geçirmiş olan hastaların oküler yüzeylerini, gözyaşı osmolaritelerinive kuru göz parametrelerini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada kliniğimizde komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren80 hasta ve 40 kontrol olgusu değerlendirildi. Olguların gözyaşı kırılma zamanı (GYKZ), Schirmer testlerive meibografi ölçümlerini içeren detaylı göz muayeneleri yapıldı ve osmolarite cihazı (TearLab Corporation)ile ölçülen gözyaşı osmolariteleri kaydedildi. Katılımcılar oküler yüzey hastalık indeksi (OSDI) anketini tamamladılar.Ölçümler kontrol grubu hastalarında 1 kez değerlendirilirken, çalışma grubu hastaları ameliyatöncesi ve ameliyattan 1 ay sonra olmak üzere 2 kez değerlendirildi.Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların ( 44 erkek, 36 kadın) ortalama yaşı 69,5 ± 8,9 yıl iken, kontrol grubunun(21 erkek, 19 kadın) ortalama yaşı 70,4 ± 9,3 yıl idi (p > 0,05). Osmolarite skoru çalışma grubundaameliyat öncesi ve sonrası sırasıyla 301,5 ± 7,1 mOsm / L ve 309,6 ± 7,4 mOsm / L iken kontrol grubunda300,9 ± 8,3 m Osm / L olarak bulundu (ameliyat sonrası ile kontrol grubu kıyaslanmasında; p = 0,008). Çalışmagrubunda ortalama GYKZ’ının ameliyat öncesi 11,9 ± 2,1 sn’den ameliyat sonrası 7,5 ± 3,9 sn’ye düştüğügörüldü (p = 0,016). Ameliyat sonrası GYKZ değeri ile kontrol grubunun GYKZ değeri (12,3 ± 2,2 sn) arasındakifark anlamlı idi (p = 0,011). Çalışma grubunun ameliyat sonrasında OSDİ skoru anlamlı derecede artarken (p= 0,009), Schirmer test skorunun anlamlı değişim göstermediği görüldü (p > 0,05).Sonuç: Katarakt cerrahisi kuru göz hastalığına ve gözyaşı osmolaritesinde artışa neden olmaktadır.Anahtar Kelimeler: Gözyaşı Osmolaritesi; Katarakt Cerrahisi; Kuru GözABSTRACTObjective: To evaluate the ocular surface, tear osmolarity and dry eye parameters in patients having cataractsurgery.Material and Methods: In this prospective study, 80 patients that underwent uncomplicated phacoemulsificationsurgery in our clinic and 40 control cases were evaluated. Detailed ophthalmological examinationsincluding tear break-up time(TBUT), Schirmer test and meibography measurements were performed andtear osmolarity (TearLab Corporation) values were recorded. All subjects underwent lower and upper lidmeibography and meibomian gland loss rates were measured manually. Participants completed the ocularsurface disease index (OSDI) questionnaire. Measurements were performed once in the control group, whereastwice (before and one month after surgery) in the study group.Results: The mean age of patients in the study group (44 males, 36 females) was 69.5±8.9 years, while themean age of the control group (21 males, 19 females) was 70.4±9.3 years (p > 0.05). Osmolarity score was301.5±7.1 mOsm/L before surgery and 309.6±7.4 mOsm / L after surgery, whereas 300.9±8.3 mOsm/L inthe control group (postoperative value of the study group vs control group; p=0.008). The mean TBUT wasdecreased from 11.9±2.1 sec preoperatively to 7.5±3.9 sec postoperatively in the study group (p=0.016) andthe difference between postoperative TBUT value and TBUT value of the control group (12 .3±2.2 sec) wassignificant (p=0.011). OSDI scores significantly increased (p=0.009) whereas Schirmer test scores did notchange significantly after surgery (p> 0.05).Conclusion: Cataract surgery causes dry eye disease and leads to an increment in the tear osmolarity.Keywords: Tear Osmolarity; Cataract Surgery; Dry Eye

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,874 Tekil Ziyaretçi