Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.22-28

22-28
KORONER ARTER HASTALIĞINDA HbA1c DÜZEYİ İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
The Relationship Between HbA1c Level And Endothelial Functions In Coronary Artery Disease
Mehmet KIŞ, Elton SOYDAN, Tuba TATLI KIŞ, Gülden HAKVERDİ
ÖZETAmaç: Endotel fonksiyon bozukluğu koroner arter hastalığı gelişiminde ve prognozunda önemli rol oynar.Koroner arter hastalığında, uzun süreli ortalama glisemik indeksi gösteren bir parametre olan glikolize hemoglobinin(HbA1c) endotel fonksiyonları üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Koroner anjiyografi ile belgelenmiş koroner arter hastalığı olan 56 hasta çalışmaya dahiledildi. Akım aracılı vazodilatasyon (AAD) testi ile endotel fonksiyonları değerlendirildi. İstatistiksel analiz içinIBM SPSS Statistics 25.0 programı kullanıldı. Nümerik değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov (n?50) testiyle incelendi. HbA1c ve AAD yüzdelik değişim arasındaki korelasyonu değerlendirmekiçin Spearman korelasyon analizi kullanıldı.Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 56 hastanın ortalama yaşı 61,5±10,3 yıldır. Hastaların %71’ i erkek, %29’u kadın ve ortalama vücut kitle indeksi 27,5±5,5 kg/m2’dir. AAD testinde ortalama radial arter bazal çapı0,25 (±0,028) cm, AAD sonrası ortalama radial arter çapı 0,28 (±0,033) cm olarak saptandı. HbA1c düzeyleriile endotel fonksiyonlarını gösteren arter çapındaki yüzdelik değişim arasında negatif yönde zayıf bir ilişkiolduğu görüldü (r=-0,306, p=0,022).Sonuç: Koroner arter hastalığında, uzun süreli ortalama glisemik indeksi gösteren HbA1c düzeyleri endotelfonksiyon bozukluğunda bağımsız bir faktör olarak düşünülebilir.Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı; Endotel Fonksiyonu; Hba1cABSTRACTObjective: Endothelial dysfunction plays an important role in the development and prognosis of coronaryartery disease. We aimed to evaluate the effects of glycolyzed hemoglobin (HbA1c), which is a parameterthat shows the long-term mean glycemic index, on endothelial functions in coronary artery disease.Material and Methods: Fifty-six patients who has coronary artery disease documented by coronary angiographywere included in this study. Endothelial functions were evaluated by flow-mediated vasodilation(FMD) test. IBM SPSS Statistics 25.0 program was used for statistical analysis. The suitability of numericalvariables to normal distribution was examined with Kolmogorov Smirnov (n?50) test. Spearman correlationanalysis was used to evaluate the correlation between HbA1c and FMD percent change.Results: The average age of 56 patients included in this study was 61.5 ± 10.3 years. 71% of the patients aremale, 29% of patients are female and mean body mass index is 27.52 ± 5.54 kg / m2. In the FMD test, themean radial artery basal diameter was 0.25 (±0.028) cm, and the mean radial artery diameter after FMD was0.28 (± 0.033) cm. A negative correlation was observed between HbA1c levels and the percentage change inartery diameter that was showed endothelial functions (r = -0.306, p = 0.022).Conclusion: In coronary artery disease, HbA1c levels that showing long-term mean glycemic index can beconsidered as an independent factor in endothelial dysfunction.Keywords: Coronary Artery Disease; Endothelial Function; Hba1c

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,864 Tekil Ziyaretçi