Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.6-12

6-12
THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALLCELL LUNG CANCER PATIENTS
Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü
Nadiye AKDENİZ, Muhammet Ali KAPLAN, Mehmet KÜÇÜKÖNER, Zuhat URAKÇI, Oğur KARHAN, Halis YERLİKAYA, Abdurrahman IŞIKDOĞAN
ABSTRACTObjective: We aimed to determine tumor marker levels in patients with locally advanced or metastaticnon-small cell lung cancer (NSCLC) at the time of diagnosis, to investigate the sensitivity and specificity ofchanges in Carcinoembryonic antigen (CEA) level in the assessment of treatment response along with theprognostic significance of this marker.Material and Methods: The study included 100 patients with NSCLC diagnosed in our institution. Age, stage,histologic subtype, tumor marker levels at the time of diagnosis, the change in serum CEA levels and the associationwith treatment response were analyzed. The treatment responses of the patients were evaluatedeither clinical response or progressive disease.Results: CEA level was stable or decreased in 86 (86%) clinical response, in contrary to elevation of CEAlevels in 26 (74.3%) progressive response. The response to therapy and the change in CEA level were shown86% ratio of sensitivity and 74.2% ratio of specificity in all patients regardless of baseline CEA levels. On theother hand, in patients with high baseline levels of CEA, sensitivity of the change in CEA level was 95% andspecificity was 71.4%. Positive predictive value and negative predictive value were calculated as 90.5% and65%, respectively.Conclusion: Change of CEA levels were associated with treatment response in patients with NSCLC. Giventhat it can be readily measured in serum samples, serum CEA level is a beneficial marker in follow-up andtreatment response monitorization of these patients. The baseline level of CEA was not a prognostic factor.Keywords: Carcinoembryonic Antigen; Non-Small Cell Lung Cancer; PrognosisÖZETAmaç: Lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastalarda tanı anındatümör belirteç düzeylerini belirlemeyi, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde Karsinoembriyonik antijen(CEA) düzeyindeki değişikliklerin duyarlılığını ve özgüllüğünü prognostik önemi ile birlikte değerlendirmeyiamaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 100 KHDAK tanılı hasta dahil edildi. Tanı anındaki yaş, evre, histolojik alttip, tümör belirteçleri, serum CEA seviyelerindeki değişim ve tedavi yanıtı ile ilişkisi analiz edildi. Hastalarıntedavi yanıtları, klinik yanıt alındı veya alınmadı şeklinde değerlendirildi.Bulgular: CEA düzeyi 26 (%74,3) progresif yanıtta yükselmesine karşın 86 (%86) klinik yanıtta stabil veyaazalmıştı. Tedaviye yanıt ve CEA düzeyindeki değişiklik, başlangıç CEA düzeylerinden bağımsız olarak tümhastalarda %86 duyarlılık oranı ve %74,2 özgüllük oranı göstermekteydi. Öte yandan, CEA başlangıç düzeyiyüksek olan hastalarda, CEA düzeyindeki değişikliğin duyarlılığı %95 ve özgüllüğü %71,4 idi. Pozitif prediktifdeğer ve negatif prediktif değer sırasıyla %90,5 ve %65 olarak hesaplandı.Sonuç: KHDAK hastalarında CEA düzeylerindeki değişiklik tedavi yanıtı ile ilişkilendirilmiştir. Serum örneklerindekolaylıkla ölçülebildiği düşünüldüğünde, serum CEA düzeyi bu hastaların takip ve tedaviye yanıt monitörizasyonundayararlı bir belirteçtir. CEA'nın başlangıç seviyesi prognostik bir faktör olarak belirlenmemiştir.Anahtar Kelimeler: Karsinoembriyonik Antijen; Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri; Prognoz

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,828 Tekil Ziyaretçi