Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.1-5

1-5
UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞIOSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity inPatients With Unilateral Herpes Keratitis
Hasan Ali BAYHAN, Seray ASLAN BAYHAN, Bekir KÜÇÜK
ÖZETAmaç: Bu çalışmada tek taraflı herpetik keratit tanısı ile takip edilen hastaların kuru göz bulgularını ve gözyaşıosmolaritelerini değerlendirmek ve bu bulguların hastalık olmayan diğer gözde var olup olmadığını incelemekamaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada kliniğimiz kornea biriminde tek taraflı herpetik keratit tanısıile takip edilen 40 hastanın keratit olan gözü (Grup 1) ve keratit olmayan diğer gözü (Grup 2) ile 40 kontrololgusunun bir gözü (Grup 3) değerlendirildi. Olguların detaylı göz muayeneleri ve gözyaşı kırılma zamanı(GYKZ), Schirmer testleri ve osmolarite cihazı ile ölçülen gözyaşı osmolariteleri kaydedildi. Tüm bireylerin altve üst kapak meibografi çekimleri yapıldı ve meibomian bez kayıp oranları manuel olarak ölçüldü.Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların (22 erkek, 18 kadın) ortalama yaşı 53,5 ± 9,6 yıl iken, kontrol grubunun(21 erkek, 19 kadın) ortalama yaşı 52,4 ± 9,2 yıl idi (p>0,05). Osmolarite skoru Grup 1 ve 2’de sırasıyla307, 5± 6,9 ve 303,4 ± 7,8 mOsm/L iken Grup 3’te 295,5 ± 6,3 mOsm/L olarak bulundu (p<0,05). Schirmertest skoru ve GYKZ sırasıyla Grup 1’de 8,2 ± 3,2 mm/5 dk ve 5,9 ± 2,1 sn; Grup 2’de 10,5 ± 3,5 mm/5 dk ve 8,5± 3,9 sn iken kontrol grubunda 14,6 ± 2,3 mm/5 dk ve 12,1±2,4 sn idi (sırasıyla p < 0,05 ve p<0,05). Gruplararasında meibomian bez kaybı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0,05).Sonuç: Unilateral stromal herpetik keratit, keratitin olduğu gözde daha şiddetli olmak üzere, bilateral kurugöz bulgularına yol açmaktadır.Anahtar Kelimeler: Herpes Keratiti; Kuru Göz; Meibografi; OsmolariteABSTRACTObjective: In this study, it was aimed to evaluate the dry eye findings and tear osmolarities of patientswith unilateral herpetic keratitis and to investigate whether these findings were present in the fellow eyeswithout disease.Material and Methods: In this prospective study, 40 patients with unilateral herpetic keratitis were subdividedas eyes with keratitis (Group 1) and fellow healthy eyes (Group 2 ) and one eye of 40 control subjectswere evaluated. Detailed ophthalmological examinations of the cases and tear osmolarities measured withosmolarity instrument, tear break up time (TBUT), and Schirmer test scores were recorded. All subjectsunderwent lower and upper lid meibography and meibomian gland loss rates were measured manually.Results: The mean age of patients in the study group (22 males, 18 females) was 53.5±9.6 years, whilethe mean age of the control group (21 males, 19 females) was 52.4±9.2 years (p>0.05 ). Osmolarity scorewas 307.5±6.9 and 303.4±7.8 in groups 1 and 2, respectively and 295.5±6.3 mOsm / L in the control group(p<0.05). Schirmer test score and TBUT were 8.2 ± 3.2mm/5min and 5.9±2.1 sec in Group1; 10.5±3.5mm/5min and 8.5±3.9 sec in Group 2 and 14.6±2.3 mm/5 min and 12.1±2.4 sec in the control group respectively(both, p<0.05). There was no significant difference in meibomian gland loss rates between groups (p>0.05).Conclusion: Unilateral stromal herpetic keratitis leads to bilateral dry eye, with more severe keratitis in theaffected eye.Keywords: Herpes Keratitis; Dry Eye; Meibography; Osmolarity

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,812 Tekil Ziyaretçi