Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.110-118

ALZHEİMER VE VASKÜLER DEMANSLI HASTALARDA LİPİD PROFİLİ İLE YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİThe Evaluation Of Fat Soluble Vitamins and Lipids Among Patients With Alzheimer and Vascular Dementia
Recep BAYDEMİR, Murat GÜLTEKİN, Emel KÖSEOĞLU, Rahmi KÖSEOĞLU, Recep SARAYMEN
ÖZETAmaç: Bu çalışmada, Alzheimer Demans (AD) ve Vasküler demans (VaD)’lı hastalarda serum lipid düzeyleriile yağda eriyen vitamin düzeylerinin demans ile ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya uluslarası kriterlere göre tanıları konulmuş 60 AD, 52 VaD hastası ile 61 kontrolvakası alındı. Serum lipid profilleri ve yağda eriyen vitamin düzeyleri (D, K) çalışıldı.Bulgular: Serum D vitamini değerleri AD ve VaD hasta gruplarında, kontrol grubuna göre daha düşük bulundu.Vitamin K açısından ise anlamlı bir fark görülmedi. Grupların lipid profilleri incelendiğinde total kolesterol(TK) değerlerinin, her iki hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. Kontrol grubunda,TK ile D vitamini arasında negatif bir ilişki gözlendi. Hasta gruplarında D vitamini ile ve tüm gruplardaK vitamini ile lipidler arasında bir ilişki bulunmadı. Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), trigliserid (TG) ve düşükdansiteli lipoprotein (LDL) değerleri açısından hasta grupları ve kontrol grubu arasında fark bulunmadı.Sonuç: Vitamin D düşüklüğü ile TK yüksekliği AD ve VaD hastalığı ile birliktelik göstermektedir. Bu iki demanstipi arasında bu parametreler açısından bir fark saptanmamıştır. Sağlıklı kontrol vakalarında vitamin D ile TKarasında saptanan ters ilişki demans hastalarında gözlenmemiştir. Verilerimiz; demans hastalarında, vitaminD ve TK ilişkisinin daha ayrıntılı incelenmesinin gerektiğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler: Alzheimer; Vasküler Demans; Vitamin D; K; LipidlerABSTRACTObjective: The aim of this study is to determine whether serum lipid levels and fat soluble vitamin levels ofthe patients who suffer from Alzheimer’s Dementia (AD) and Vascular Dementia (VaD) is different from thehealthy control group and to examine the relation of these parameters with dementia.Material and Methods: Sixty AD patients and 52 VaD patients who were diagnosed according to internationalcriteria and 61 control cases whose ages and sexes were compatible in general were taken to the study.Serum lipid profiles and fat soluble vitamin levels (vitamin D and vitamin K) were studied.Results: Serum vitamin D values at the AD and VaD patient groups was found significantly lower than thecontrol group (p = 0.001). No significant difference was determined with vitamin K values. When the lipidprofiles of the groups were analyzed, total cholesterol values were determined significantly higher at thetwo patient groups than the control group (p = 0.001). Moreover, a significantly negative relationship betweentotal cholesterol and vitamin D was observed at the control group (p < 0.005). No relationship in patientgroups for vitamin D and in all groups for vitamin K was found. No difference between the patient groupsand control groups in terms of high density lipoprotein, triglyceride and low density lipoprotein values wasfound.Conclusion: This study is showed that Vitamin D deficiency and high total cholesterol are associated with ADand VaD disease. There is no difference between these two dementia types in terms of these parameters.Moreover, the inverse relation determined between vitamin D and total cholesterol at healthy control casesis not observed at the dementia patients. All these suggests that a detailed analysis of the relation betweenvitamin D and total cholesterol and dementia will be useful.Keywords: Alzheimer; Vascular Dementia; Vitamin D; K; Lipids.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,831 Tekil Ziyaretçi