Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.99-109

COMPARISON OF ANTEGRADE AND RETROGRADE CEREBRAL PERFUSION IN THE SURGICAL TREATMENTOF STANFORD TYPE-A AORTIC DISSECTIONStanford Tip· -A Aortik Dis· eksiy· onların Cerrahi · Tedavis· in· de Antegrad ve Retrograd Perfüzyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
Hüseyin Ali TÜNEL
ABSTRACTObjective: Introduction of antegrade (ACP) and retrograde (RCP) cerebral perfusion techniques with deephypothermic total circulatory arrest (HTCA) significantly decreased neurological complications which are themost important cause of morbidity and early mortality. The cerebral perfusion method is effective on thisratio, as well as factors such as age, presence of co-morbidities, emergency, diameter of the aortic arch andthe ascending aorta segment that is replaced.Material and Methods: We have investigated which perfusion method is superior to the other, the determinantsof mortality and complication rates according to the groups in order to find the determinants ofmortality, and to evaluate the complication rates. The data of 115 patients who were operated for acute,subacute or chronic Stanford Type A dissection and intramural hematoma (IMH) between January 2001 –March 2013 were retrospectively evaluated.Results: No significant differences in CPB, XC, TCA, ACP, total amount of post-operative drainage, requirementof blood products, ventilation time, duration of ICU stay, hospital stay and early mortality rates werefound in our evaluation of findings and outcomes of patients in whom we either used the ACP or the RCPtechnique. In the multivariate analysis determinants of mortality were preoperative presence of hypertension,diabetes mellitus, extremity malperfusion, duration of CPB, and postoperative renal complications.Conclusion: The results of our study and results of others in the medical literature regarding techniques forbrain protection in open ascending and aortic arch surgery have suggested that the most effective approachto decrease the neurological complications and to obtain better outcomes may be to decrease the durationof perfusion to the possible extent.Keywords: Aortic Dissection; Brain Protection; Cerebral Perfusion;ÖZETAmaç: Serebral perfüzyon tekniklerinin gelişmesiyle beraber Tip-A disseksiyonların cerrahi tedavisindeönemli iyileşmeler sağlanmıştır. Derin hipotermik total sirkulatuar arrestle beraber antegrad (ASP) ve retrogradserebral perfüzyon (RSP) tekniklerinin kullanılması en önemli morbidite ve erken mortalite nedenlerindenbiri olan nörolojik komplikasyonları önemli oranda azaltmıştır. Bununla beraber, ameliyat sonrası geçici(GND) veya kalıcı nörolojik disafonksiyon (KND) insidansı %5,5-33,3 arasında değişmektedir. Bu çalışmadaamacımız; Tip-A disseksiyon nedeniyle antegrad ve retrograd serebral perfüzyon kullanarak opere ettiğimizhastaların, operatif ve klinik sonuçlarını karşılaştırmak, mortalite belirleyicilerini saptamak, perfüzyon yöntemlerininbirbirine üstünlüğü olup olmadığını ve komplikasyon oranlarını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Ocak 2001-Mart 2013 tarihleri arasında akut, subakut ve kronik Stanford TipA disseksiyon ve intramural hematom (IMH) nedeniyle opere edilen, toplam 115 hastanın verileri retrospektifolarak değerlendirildi. Hangi serebral perfüzyon yönteminin daha iyi olduğunu incelemek adına mortaliteve komplikasyon oranlarına etki eden parametreler değerlendirilmeye alındı.Bulgular: KPB, Kros klemp, TCA, ACP, postoperatif drenaj, kan ürünü kullanımı, ventilasyon süresi, YBU yatışsüresi, hastane kalış süresi ve erken mortalite oranları arasında ACP ve RCP tekniklerinin kullanımına görefark saptanmadı. Yapılan univariate analizde ameliyat öncesinde renal bozukluk, ekstremite malperfüzyonuolması, ameliyat sonrası kreatin değerinin 1,5 mg/dl üzerinde olması, inotropik ajan kullanma ihtiyacı,pulmoner komplikasyon, renal komplikasyon, hemodiyaliz ihtiyacı mortalite belirleyicileri olarak saptandı.Sonuç: Sonuç olarak, açık asendan ve arkus aorta cerrahisinde, serebral koruma yöntemi konusunda, çalışmamızınsonuçları ve literatürdeki karşıt sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, her iki teknikte de perfüzyonsürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması, nörolojik komplikasyonların azaltılmasında ve daha iyi sonuçlaralınmasında en etkili yaklaşım olacaktır.Anahtar Kelimeler: Aortik Diseksiyon; Beyin Koruma; Serebral Perfuzyon;

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,819 Tekil Ziyaretçi