Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.92-98


PEPTİK ÜLSER PERFORASYON ONARIMINDA LAPAROSKOPİNİN YERİ NEDİR?What Is The Place Of Laparoscopy In Perforated Peptic Ulcer Repair?
Mehmet Kağan KATAR, Murat BAŞER, Pamir Eren ERSOY
ÖZETAmaç: Bu çalışmadaki amacımız, peptik ülser perforasyonunda (PÜP) uygulanan laparoskopik onarım (LO)ile açık onarımın (AO) avantajları ve komplikasyonlarını belirleyerek, LO’ın PÜP’ndaki etkinliği ve güvenirliğinideğerlendirmekti.Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında PÜP nedeniyle ameliyat edilenhastalarının kayıtları da retrospektif olarak değerlendirildi. Kanamalı ülseri olanlar ve iatrojenik perforasyonuolanlar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya, PÜP nedeniyle LO uygulanan 23 hasta ve AO uygulanan 34 hastaolmak üzere toplam 57 hasta dahil edilmiştir. Hastalar LO grubu ve AO grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı.Tüm hastalara ait demografik veriler, operasyon öncesi lökosit sayısı ve ASA (American Society of Anesthesiologists)skoru, operasyon tipi, operasyon süresi, ülser yerleşim yeri, ülser çapı, operasyona bağlı komplikasyondurumu, operasyona bağlı cerrahi dışı komplikasyon durumu ve hastanede kalış süresi kayıt altına alındı.Bulgular: Çalışmamızda iki grup arasında yaş, cinsiyet, preoperatif dönemde belirlenen ASA skoru ile preoperatifdönemdeki lökosit sayısı açısından istatistiksel fark tespit edilmemiştir (sırasıyla p=0,078, p=0,393,p=0,106, p=0,104). Ülser yerleşim yeri açısından da iki grup arasında istatistiksel fark belirlenmezken; ülserçapının LO grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu gösterilmiştir (sırasıylap=0,313, p=0,005). Operasyon süresi ve hastanede kalış süresinin LO grubunda anlamlı olarak kısa olduğubelirlenmiştir (sırasıyla p=0,002, p<0,001). Ayrıca genel komplikasyonların ve yara yeri enfeksiyonunun LOgrubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az olduğu gösterilmiştir (sırasıyla p=0,031, p=0,033).Sonuç: Çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, PÜP onarımında laparoskopikyaklaşımın güvenle ve etkili bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyoruz.Anahtar Kelimeler: Peptik Ülser; Perforasyon; Laparoskopi; Akut AbdomenABSTRACTObjective: The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of laparoscopic repair (LR) in perforatedpeptic ulcer (PPU) by determining the advantages and complications of LR and open repair (AR) inPPU.Material and Methods: The records of patients who were operated for PPU between January 2010 andOctober 2019 were evaluated retrospectively. Patients with hemorrhagic ulcers and those with iatrogenicperforation were excluded from the study. A total of 57 patients, 23 patients undergoing LR and 34 patientsundergoing AR, were included in the study. Patients were divided into two groups as LR group and ARgroup. All patients' demographic data, preoperative leukocyte count and ASA (American Society of Anesthesiologists)score, type of operation, operation duration, ulcer location, ulcer diameter, operation-relatedcomplications, operation-related non-surgical complications and length of hospital stay were recorded.Results: In our study, no statistically significant difference was found between the two groups in terms ofage, gender, preoperative ASA score and preoperative leukocyte quantity(p=0.078,p=0.393,p=0.106,p=0.104, respectively). There was a statistical difference between the twogroups in terms of ulcer location; but ulcer diameter was significantly higher in LR group (p=0.313,p=0.005,-respectively). The duration of operation and length of hospital stay were significantly shorter in the LR group(p=0.002,p<0.001,respectively). In addition, overall complications and wound infection were shown to besignificantly lower in the LO group (p=0.031,p=0.033,respectively).Conclusion: Considering the results in our study, we think that laparoscopic approach can be applied safelyand effectively in the repair of PPU.Keywords: Peptic Ulcer; Perforation; Laparoscopy; Acute Abdomen

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,797 Tekil Ziyaretçi