Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.84-91

THE COMPARISON OF CERVICAL RIPENING DOUBLE BALLOON AND HIGROSCOPIC DILATOR (DILAPAN–S®) IN LABOR INDUCTIONDoğum İndüksiyonunda Servikal Olgunlaştırıcı Çift Balon ile Higroskopik Dilatörün (Dilapan – S®) Karşılaştırılması
Özgür KOÇAK, Neslihan YEREBASMAZ, Ethem Serdar YALVAÇ, Bülent YİRCİ, Sertaç ESİN, Ömer KANDEMİR
ABSTRACTObjective: The aim of this study was to compare the cervical ripening double balloon and hygroscopic dilatorin labor induction.Material and Methods: This is a retrospective single-center study conducted in a tertiary center. Pregnantwomen at or after 37 weeks with induction indication were included in this study. A total of 113 patientswere included in the study. Pregnant women were divided into two groups as balloon and dilator. The twogroups were compared in terms of obtetric outcomes such as bishop score change, oxytocin requirement,vaginal delivery rate, delivery time, apgar score and patient comfort.Results: There was no difference between the groups in terms of age, body mass index, gestational weekand parity. Vaginal birth rates in Dilapan-S® and balloon catheter groups were 51% and 54.2%, respectively.The total duration of the labor was longer in the dilator group but the third stage was shorter. Patient comfortwas significantly higher in the Dilapan group.Conclusion: Hygroscopic dilator and cervical ripening double balloon methods have similar results in termsof efficacy and safety and are equally effective in induction of labor.Keywords: Balloon; Birth; Dilapan; Dilator; Hygroscopic InductionÖZETAmaç: Bu çalışmanın amacı doğum indüksiyonunda Servikal olgunlaştırıcı çift balon ile higroskopik dilatörünkarşılaştırılmasıdır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma tersiyer merkezde yapılan retrospektif tek merkezli bir çalışmadır. 37 haftave sonrasında olan ve indüksiyon endikasyonu olan gebeler bu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya toplam113 hasta alındı. Gebeler balon grubu ve dilator grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup bishop skordeğişikliği, oksitosin gereksinimi, vajinal doğum oranı, doğum zamanı, apgar skoru ve hasta konforu gibiobstetrik sonuçlar açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Gruplar arasında yaş, vücut kitle indeksi, gebelik haftası ve parite açısından fark yoktu. Dilapan-S®ve balon kateter gruplarında vajinal doğum oranları sırasıyla %51 ve %54,2 idi. Doğumun toplam süresidilatör grubunda daha uzundu ancak üçüncü aşama daha kısaydı. Dilapan grubunda hasta konforu anlamlıderecede yüksekti.Sonuç: Doğum indüksiyonu kararı verilen hastalarda higroskopik dilatör ve servikal olgunlaştırıcı çift balonyöntemleri etkinlik ve güvenlik açısından benzer sonuçlara sahiptir ve eşit derecede etkilidir.Anahtar Kelimeler: Balon; Dilapan; Doğum; Higroskopik Dilatör; İndüksiyon

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,780 Tekil Ziyaretçi