Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.33-40

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ: ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ

The Future Of Nursing: The Hopes Of Students

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin sorunlarını belirlemek ve öğrencilerin hemşirelik eği- timine ve mesleğine yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır. Araş- tırmanın örneklemini 191 öğrenci oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan an- ket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapma testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelik mesleğinin sorunlarına yönelik olarak öğrencilerin % 90.1’i hemşirelikte ata- ma sorunu olduğunu, %86.4’ü hemşire sayısının yetersiz olduğunu, % 84.3’ü çalışma koşullarının kötü ve zor olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %92.7’si mesleğe ait dernekler kurulması ve her- kesin üye olmasının sağlanması, %86.4’ü topluma mesleğin tanıtılması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %82.7’si hemşirelerin görev ve sorumluluklarının belirleneceğini, %68.6’sı çalışma ko- şullarının iyileşeceğini beklediklerini; % 86.4’ü uygulamalarda öğrencilerin görev ve sorumlulukla- rının daha iyi belirleneceğini, % 74.6’sı sadece fakülte düzeyinde eğitim verileceğini ifade etmiştir. Sonuç: Öğrencilerin çoğunun hemşirelik eğitimine ve hemşirelik mesleğine yönelik beklentilerinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Hemşirelik; Eğitim; Öğrenciler

ABSTRACT

Objective: This study was done to define the problems of nursing students and  to define the expectations of students about the nursing education and its profession.

Material and methods: This descriptive study was  done on Nowember 2010. The study sample size comprised of 191 students . Data was collected using questionnaire form that was prepared by the researchers. Percentage, aritmetic average and standard deviation tests were used in the evaluation of data.

Results: The problems expressed by the nursing students were; 90.1% nursing assignment, 86.4%

insufficient number of nurses, 84.3% stated that working conditions were poor and difficult.

The solutions expressed were; 92.7 % stated the establisment of secured the memberships, 86.4% stated the proper introduction of profession to society. The hopes stated were; 82.7 % duties and responsibilits  of nurses to be determined, 68.6 % working conditions of nurses woud get better;

86.4 % duties and responsibilities of them would be determined in practice and 74.6 % of them explained that it will be simply educated in the faculty.

Conclusion: It was fixed that most of the students have hopes related to nursing education and profession.

Key words: Nursing; Education; Students

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 584,995 Tekil Ziyaretçi