Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.75-83

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation for Job Satisfaction and Burnout Status of Health Directorate Employees
Mustafa ÇAKIR, Ahmet AKALAN, Nuray YILMAZ
ÖZETAmaç: Bu çalışmada sağlık müdürlüğü çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik durumlarının değerlendirilmesiamaçlanmaktadır.Gereç ve Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup, 219 kişiyle yürütülmüştür. Araştırmada anketformu kullanılmıştır. İstatistiksel analizde, tanımlayıcı bulgular kısmında kategorik değişkenler sayı, yüzdeve sürekli değişkenler ise ortalama ± standart sapma ve ortanca (en büyük, en küçük değer) ile sunulmuştur.Tüm analizlerde istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.Bulgular: Çalışmada katılımcıların %63,5’i kadın; %24,7’si 36-40 yaş grubunda, %22,8’i 41-45 yaş grubunda;%76,3’ü evli; %61,6’sı üniversite mezunu; %36,2’sinin çalışma süresi 21 yıl ve üzeri; %21’inin kronik hastalığıolduğu; %30,6’sı sigara içtiğini belirtmiştir. Çalışanların %30,4’ü işyerine toplu taşıma ile gittiğini; %28,1’itatile gitmediğini ve %32,1’i sosyal etkinliklere katılmadığını ifade etmiştir. Araştırmada katılımcıların tükenmişlikalt boyutundan aldıkları puanlar: duygusal tükenme puanı ortalaması 11,7±7,7, duyarsızlaşma puanıortalaması 3,2±3,7, kişisel başarı puanı ortalaması 20,2±6,2; iş doyumu alt boyutundan aldıkları puanlar:içsel doyum puan ortalaması 3,6±0,6, dışsal doyum puan ortalaması 3,3±0,8, genel doyum puan ortalaması3,5±0,6 olarak saptanmıştır. Duygusal tükenme ile içsel doyum, dışsal doyum ve genel doyum arasında negatifyönde güçlü bir ilişki (r:-0,555;-0,526;-0,571) olduğu; duyarsızlaşma ile içsel doyum, dışsal doyum vegenel doyum arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki (r:-0,488;-0,440;-0,489) olduğu; kişisel başarı ileiçsel doyum ve genel doyum arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki (r:0,374;0,322), dışsal duyum ileise pozitif yönde düşük düzeyde ilişki (r:0,222) olduğu tespit edilmiştir.Sonuç: İş doyumunun tükenmişlik durumu üzerine önemli etkileri olduğu görülmektedir. İş doyumunu artırmayayönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler: İş Doyumu; Tükenmişlik; SağlıkABSTRACTObjective: The aim of this study is to evaluate job satisfaction and burnout status of health directorateemployees.Material and Methods: This research is of descriptive type and conducted with 219 persons. The questionnaireform was used in the research. In the statistical analysis, categorical variables are displayed as number,percentage, and continuous variables are displayed as average± standard deviation and median (maximumvalue, minimum value) within the part of descriptive findings. Statistical level of significance was determinedas p <0.05 in all analyses.Results: The participants' scores on the burnout subscale were determined as follows: average emotionalexhaustion score was 11.7 ± 7.7, average depersonalization score was 3.2 ± 3.7, average personal achievementscore was 20.2 ± 6.2; the scores that they took from the subscale of job satisfaction were determinedas follows : average score of internal job satisfaction was 3.6 ± 0.6, the average score of external satisfactionwas 3.3 ± 0.8 and average score of general satisfaction score was 3.5 ± 0.6. It is found that there was a strongnegative relationship between emotional exhaustion and internal satisfaction, external satisfaction and generalsatisfaction (r: -0.555; -0.526; -0.571); a moderate negative relationship between depersonalizationand internal satisfaction, external satisfaction and general satisfaction (r: -0.488; -0.440; -0.489); a moderatepositive relationship between personal achievement and internal satisfaction and general satisfaction (r:0.374; 0.322), and a positive low level relationship between it and external satisfaction (r: 0.222).Conclusion: It is seen that job satisfaction has significant effects on burnout status. It is recommended tocarry out studies intended for increasing job satisfaction.Keywords: Job Satisfaction; Burnout; Health

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,822 Tekil Ziyaretçi