Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.63-69

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN KANDİDA TÜRLERİNİN VE KANDİDEMİRİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation Of Candida Species and Candidemia Risk Factors Isolated From Patient Samples In Intensive Care Unit
Ferhan KERGET, Ömer KARAŞAHİN, Neslihan ÇELİK, Buğra Kerget, Sibel İba YILMAZ
ÖZETAmaç: Kandida enfeksiyonları ciddi, hayatı tehdit edici hastalıklardır. Böyle bir hastalığın epidemiyolojisinive risk faktörlerini anlamak hastalığa daha erken tanı konulmasını ve erken, etkin tedavi planlanmasına yardımcıolacaktır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda hastanemiz üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilenerişkin hastalarda çeşitli örneklerden üreyen kandida türlerini ve kandidemi risk faktörlerini belirlemeyiamaçladık. YBÜ’de bir yıl boyunca takip edilen erişkin hastaların verileri retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Hastaların 30’unda kan kültüründe, 58’inde idrar kültüründe, 5’inde yara kültüründe, 32’sindetrakeal aspirat kültüründe kandida üremesi oldu. Santral venöz katater bulunması, total parenteral nutrisyonverilmesi ve cerrahi operasyon geçirilmesi kandidemi için önemli bir risk faktörü olarak gözlendi (p=0,019,p=0,001, p=0,001). Kandidemi gelişen hastaların kandidemi tespit edildiği sırada ve diğer hastalardan mevcutüremeleri esnasında alınan laboratuvar parametrelerinin karşılaştırılmasında sodyum, magnezyum, CRP,lökosit, prokalsitonin düzeylerinde kandidemi gelişen hastalarda daha yüksek olmak üzere istatistiksel olarakanlamlı fark gözlenmişken (p=0,001,0,027,0,001,0,034,0,001), albümin düzeyi kandidemi gelişmeyen hastalardaistatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek idi (0,04). Non-C.albicans üremesi olan hastaların yoğunbakım yatış süreleri C.albicans üreyen hastalara nazaran daha yüksek olarak gözlendi (p=0,032). Tüm nedenlerebağlı kandidemi sonrası 30 günlük mortalite oranı %57,1 olarak tespit edildi.Sonuç: Çalışmamız verileri doğrultusunda santral venöz katater kullanımı, total parenteral nutrisyon verilmesive geçirilmiş cerrahi operasyon kandidemi için risk faktörlerinin başında gelmekteydi. Ayrıca non-C.albicans üremesi olan hastalarda yoğun bakım yatış süresi C.albicans üremesi olanlara nazaran daha uzunolarak gözlendi.Anahtar Kelimeler: Kandida; Kandidemi; Yoğun BakımABSTRACTObjective: Candida bloodstream infection is a serious, life-threatening condition. A better understanding ofthe epidemiology and risk factors of this disease would facilitate earlier diagnosis and effective treatmentplanning.Material and Methods: We aimed to identify Candida species in various specimens and the risk factorsfor candidemia in adult patients in the level 3 intensive care unit (ICU) of our center. Data of adult patientstreated in our ICU over a period of one year were evaluated retrospectively.Results: Candida growth was detected in various samples from a total of 72 patients, including blood culturein 30 patients, urine culture in 58 patients, wound culture in 5 patients, and tracheal aspirate culturein 32 patients. Presence of a central venous catheter, total parenteral nutrition, and surgical history wereidentified as significant risk factors for candidemia (p=0.019, p=0.001, p=0.001). Comparison of laboratoryparameters in patients with candidemia at time of positive blood culture and other patients at time of positiveurine, wound, or tracheal aspirate cultures showed significant differences in sodium (p=0.001), magnesium(p=0.027), C-reactive protein (p=0.001), leukocyte (p=0.034), and procalcitonin (p=0.001) levels, whilealbumin levels were significantly higher in patients who did not develop candidemia (p=0.04). Length of ICUstay was significantly greater in patients with non-C. albicans growth compared to patients with C. albicansgrowth (p=0.032). The 30-day all-cause mortality rate after candidemia was 57.1%.Conclusion: Our results indicate that central venous catheter, total parenteral nutrition, and surgical historyare the leading risk factors for candidemia. In addition, non-C. albicans growth was associated with longerICU stay than C. albicans growth.Keywords: Candida; Candidemia; Care Unit

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,784 Tekil Ziyaretçi