Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.55-62

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DOĞUMEYLEMİNE BAKIŞ AÇILARI NELERDİR?What are The Factors Affecting The Birth Preferences Of The Students Of The Faculty Of Health Sciences and TheirPerspectives On The Act Of Childbirth?
Jule Eriç HORASANLI, Nur DEMİRBAŞ
ÖZETAmaç: Ebe ve hemşirelerin farklı doğum yöntemleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları, çalıştıkları ortamlardagebelere verecekleri doğum öncesi bakım ve danışmanlık becerilerini etkileyebilmektedir. Bu çalışma,sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin doğum yöntemleri hakkındaki görüşlerini, bilgilerini ve doğum şeklitercihlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, 2018–2019 öğretim yılı bahar döneminde SağlıkBilimleri Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler arasında çalışmaya katılmaya gönüllü olanların katılımıylayapılmıştır (n:250). Çalışmaya katılanlara araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu uygulanmıştır.Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerinin %83,5’i (n=208) kadın ve %16,5’i (n=41) erkek idi. Öğrencilerin%85,1’i doğum şekli olarak normal doğumu, %11,2’si sezaryen ile doğumu ve %3,6'sı evde doğumu tercihediyordu. Doğum tercihi ile cinsiyet, ebeveynin eğitim düzeyi ve gelir durumu arasında ilişki bulunmadı(p>0.05). Öğrencilerin doğum şekli tercihleri ile cinsiyet, doğuma yönelik bilgi, çevresindeki kişilerin doğumtercihlerinden etkilenme, doğum sonrası toparlanma sürecinin uzun olması ve beden bozulması kaygısı arasındaanlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). “İsteğe bağlı sezaryen yapılmalı mı?” sorusuna evet yanıtı verenlerinçoğunluğu sezaryen ile doğumu tercih eden öğrencilerdi (p=0,030).Sonuç: Çalışmamızda sağlık bilimlerinde öğrenim gören ve geleceğin sağlık çalışanı olacak öğrencilerin büyükbir kısmının normal doğumu tercih ettiği görülmektedir. Bu durum toplum ve özellikle kadın sağlığınıkorumak, desteklemek için yetişen sağlık çalışanlarının iyi bir eğitim aldığını ve gebelerin doğum tercihlerihakkında yeterli danışmanlık hizmeti verebileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Doğum Şekli Tercihi; Sağlık Bilimleri Öğrencileri; Doğum AlgısıABSTRACTObjective: Knowledge and attitudes of midwives and nurses about birth preference may affect counselingknowledge and skills in prenatal care to be given to pregnant women. The aim of this study was to determinethe opinions and knowledge of the students about normal vaginal birth and cesarean section, and theirbirth type preferences.Material and Methods: This descriptive study was conducted on the students who were voluntary to participatein the study among all students of Health Sciences University in the spring term of the 2018-2019academic year (n: 250). Data were collected using a questionnaire prepared by the researchers.Results: 85.1% of the students preferred normal birth, 11.2% delivered by cesarean section and 3.6% preferredbirth at home. There was no significant relationship between the birth preferences of the studentsand gender, information about birth, being affected by the birth preferences of the people around them,prolonged recovery after birth, and anxiety of body deterioration (p> 0.05). Students who preferred cesareansection had a higher rate of positive answers to the question ''Should an optional cesarean section beperformed?'' (p = 0.030).Conclusion: In our study, it is seen that most of the students studying in health sciences and who will becomehealth workers of the future prefer normal birth. This shows that the health workers who are trainedto protect and support the health of the society and especially women are well educated and can provideadequate counseling about the birth preferences of pregnant women.Keywords: Birth Preference; Health Science Students; Perception Of Birth

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,870 Tekil Ziyaretçi