Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.48-54


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİĞİNDE GÜRÜLTÜ SEVİYESİThe Noise Level Of A Pediatric Dentistry Clinic In Terms Of Occupational Health and Safety
Bilal ÖZMEN, Şükrü ÖZÇELİK
ÖZETAmaç: Gürültü kirliliği insanlar arasında iletişimi engelleyen, insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olaraketkileyen oldukça önemli bir sorundur. Bu araştırma çocuk diş hekimliğinde kullanılan aletlerin ve çalışmaortamının gürültü seviyesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.Gereç ve Yöntemler: Ölçümlerde Lyk-901a (LYK Instruments) ses ölçüm cihazı kullanıldı. Ölçümler dB(A)cinsinden yapılarak kaydedildi. Klinikte 17 diş ünitesi ve 1 sekreterlik bulunmaktadır. Ölçümler 21 iş günününsabah ve öğleden sonraki farklı zaman dilimlerini kapsamaktadır. İstatistiksel analizler için t-testi ve One-wayANOVA testleri kullanıldı.Bulgular: Ölçüm alanlarından elde edilen gürültü seviyeleri arasında istatistiksel fark yoktur.Sonuç: Farklı noktalardan yapılan ölçümlerde ortalama 71 dB(A) gürültü seviyesi belirlenmiştir. Bu değerülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da belirtilen 87 dB (A)’dan daha aşağıdadır. Fakat ölçümlerÇocuk Diş Hekimliği Kliniği’nde 87 dB (A)’lık gürültü seviyesinin aşılabildiğini göstermiştir. Bu nedenle gürültüseviyesinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması yararlı olacaktır.Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği; Hastane Ortamı; Gürültü; Gürültü KirliliğiABSTRACTObjective: Noise pollution is very serious problem that disrupting communication between people and affectshuman health physiologically and psychologically. This research aimed to determine the noise levels ofthe health facility environment and the instruments used in the pediatric dentistry.Material and Methods: Lyk-901a (LYK Instruments) sound meter was used in the measurements. Measurementswere recorded in dB(A). There are 17 dental units and 1 secretarial in the clinic. The measurementswere taken the periods of 21 working days in the morning and afternoon. For statistical analysis, t-tests andOne-way ANOVA tests were used.Results: There was no statistical difference between the noise levels obtained from the measurement areas.Conclusion: In measurements made from different points, the average noise level was set at 71 dB(A) whichis lower than the noise level of 87 dB(A) stated in the Law on Occupational Health and Safety in our country.However, measurements showed that the noise level of 87 dB(A) could be exceeded in the Pediatric DentistryClinic. Therefore, precautions should be taken to reduce the noise level.Keywords: Dentistry; Health Facility Environment; Noise; Noise Pollution

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,861 Tekil Ziyaretçi