Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.43-47

SDM-100 CİHAZINDA YARIM SAATLİK MODA DAYANARAK ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI SONUCURAPOR ETMEK GÜVENLİ MİDİR?Is It Reliable To Report Erythrocyte Sedimentation Rate ResultBy Depending On Half-Hour Mode In SDM-100 Device?
Fatih KARA, Duygu Mine YAVUZ, Fatih BOY, Ergin TAŞKIN, Seda ÇELİK
ÖZETAmaç: Bu çalışmanın amacı SDM-100 cihazında yarım saatlik moda bağlı olarak eritrosit sedimantasyon hızı(ESR) sonucunu rapor etmenin güvenilir olup olmadığını tespit etmektir.Gereç ve Yöntemler: 111 ESR sonucu, yarım saatlik modda çalışan SDM-100 cihazından elde edildi. Dahasonra, bir saatlik ESR değerleri, manuel Westergren yöntemini kullanan BD Seditainer standı ile ölçüldü. İkiyöntemin sonuçları arasındaki uyumu değerlendirmek için Spearman korelasyon analizi, lineer regresyonanalizi, Wilcoxon testi, Bland-Altman grafiği ve Deming regresyon analizi yapıldı.Bulgular: İki yöntemin sonuçları arasında genel olarak bir tutarlılık söz konusuydu; ancak yüksek ESR değerleriiçin zayıf bir uyumun varlığı da tespit edildi.Sonuç: Yarım saatlik ESR ölçümüne dayalı olarak 1 saatlik ESR sonucunun rapor edilmesi, özellikle yüksek ESRdeğerlerinde, güvenilirlik açısından bir problem teşkil edebilir.Anahtar Kelimeler: Eritrosit sedimentasyon hızı; Yarım saatlik mod; SDM-100ABSTRACTObjective: The purpose of this study is to determine whether it is reliable to report erythrocyte sedimentationrate (ESR) result by depending on half-hour mode in SDM-100 device.Material and Methods: 111 ESR results were obtained from SDM-100 over half-hour mode. Then, one-hourESR values were measured by BD Seditainer stand with manual Westergren method. Spearman correlationanalysis, linear regression analysis, Wilcoxon test, Bland-Altman graph, and Deming regression analysiswere performed in order to evaluate the compatibility between the results of two methods.Results: There was roughly a consistency between the results of two methods. On the other hand, our studyalso showed the presence of a poor agreement for high ESR values.Conclusion: The reporting of the one-hour ESR result depending on a half hour ESR measurement may be aproblem for reliability, especially at high ESR values.Keywords: Erythrocyte sedimentation rate; Half-hour mode; SDM-100

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,849 Tekil Ziyaretçi