Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.36-42


THE ASSOCIATION BETWEEN THE SEVERITY OF FATIGUE AND SLEEP QUALITY IN PREGNANT WOMEN: ASNAPSHOT FROM NORTHWEST TURKEYGebelerde Yorgunluk Şid· deti· ve Uyku Kalit· esi ·Arasındaki · İliş· ki;·Türkiy· e’nin· Kuzeybatısı’ndan Bir· Fotoğraf
Gülden AYNACI
ABSTRACTObjective: Fatigue during pregnancy and the postnatal period affects the quality of life of women. One ofthe factors that affect fatigue during pregnancy is the impairment of sleep quality. We aimed to increasethe awareness on this topic to diminish the negative effect of pregnancy on sleep quality and to evaluatethe parameters that affected the level of fatigue and sleep quality. We evaluated the roles of protective andrisk factors during pregnancy.Material and Methods: Our study involved 232 pregnant who were attending to the Perinatology of TrakyaUniversity between March- November 2019. The participants filled Pittsburg Sleep Quality Index and TheFatigue Severity Scale.Results: Data we obtained from our study allowed us to review parameters that affect perinatal fatigue.Many pregnant experience fatigue. Support to increase the life standard of mothers will have a role toimprove the healths of the mother and the baby. The increased sleep quality in pregnant women withincreasing income status. A higher education level in women will provide a unique opportunity to preventpregnant health. We found a lower level of fatigue in pregnant women with regular dietary habits. Thosewho attended at least once to pregnancy training had lower fatigue scores. The patients who were happywith their pregnancies felt lower fatigue.Conclusion: The sociocultural features of pregnant women and their interpretations of fatigue should becarefully evaluated while providing healthcare services. Fatigue levels of pregnant women presenting to aclinic for routine pregnancy controls should be objectively evaluated.Keywords: Pregnant Women; Caring; Sleeping Habits; FatigueÖZETAmaç: Gebeliği sürecinde pek çok kadın prenatal yorgunluk yaşamaktadır. Gebelikte yorgunluk, kadınlarınyaşam kalitelerini etkiler. Yorgunluğu tetikleyen önemli nedenlerden birisi de uyku kalitesinde negatif değişimlerdir.Çalışmamızda, gebeliğin uyku kalitesi ve yorgunluk üzerindeki negatif etkisini hafifletmek için,maternal bakım sürecinde bu konuda farkındalığı arttırmayı amaçladık. Sosyodemografik değişkenleri, riskfaktörlerini inceledik.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Trakya Üniversitesi Perinatoloji kliniğine başvuran gebelerle yapıldı. Katılımcılarınsosyodemografik özellikleri, klinik özellikleri sorgulanıp; ‘’Uyku kalite indeksi’’ ve ‘’Yorgunluk ciddiyetiölçeği’’ soruları yöneltildi.Bulgular: Birçok gebenin yorgunluk yaşadığını ve doğuma yaklaşırken, uykusuzluk prevelansının arttığı izlendi.Parite arttıkça, yorgunluğun arttığı görüldü. Çalışmamızda, son trimesterdaki gebelerde uyku kalitesinindüşük olduğu görüldü. Gelir düzeyi yükseldikçe, uyku kalitesinin arttığı görüldü. Bunun yanında, eğitim düzeyiarttıkça uyku kalitesinin artma eğiliminde olduğu izlendi. Eğitimli kadınların toplumda artması; toplumsağlığının önemli bir bileşeni olan gebe sağlığını korumak için gerekli olduğu kanısına varıldı. Çalışanların,yorgunluk düzeyi daha iyi seviyelerdeydi. Yorgunluk düzeyinin artmasıyla, uyku kalitesinin düştüğü görüldü.Düzenli beslenme alışkanlığı olanların yorgunluk düzeyi daha azdı. Uyku, düzenli beslenenlerde iyiydi.Çalışmamızda, gebe eğitimine katılanların, yorgunluk puanları daha iyi idi. Gebeliğinden memnun olanlarınyorgunluğu daha az hissettiklerini gözlemledik.Sonuç: Sağlık bakım hizmeti sunumunda, maternal yorgunluğu değerlendirirken, kadınların sosyokültürelözellikleri, uyku kaliteleri incelenmelidir. Kaliteli sağlık bakım hizmeti sunumu için, gebelerin iyilik halininincelenmesi önerilir. Bu anlayışa dayanarak, maternal yorgunluğu yönetmeye yardımcı olacak uygun planlargeliştirilmelidir.Anahtar Kelimeler: Gebelik Deneyimi; Gebelik; Gebe Bakımı; Uyku Kalitesi; Perinatal Yorgunluk

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,824 Tekil Ziyaretçi