Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.29-35

HEPSİDİNİN ANNE SÜTÜ DEMİR DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ The Effect of Hepcidin on Breast Milk Iron Level
Adem DURSUN, Fatma KILIÇ DOKAN, Ferhan ELMALI, Sebahattin MUHTAROĞLU, Meda KONDOLOT, Mehmet Akif ÖZDEMİR
ÖZETAmaç: Demir tüm canlıların büyüme ve gelişmesi için son derece önemli olan bir elementtir. Bu çalışmadaannenin demir durumunun ve hepsidin düzeyinin, anne sütüne geçen demir miktarı üzerine etkisi araştırılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Mayıs 2013 Kasım 2013 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Hastanesine başvuran bebeklerin annelerinden süt ve kan örnekleri alınarak yapıldı.Bulgular: Annelerin 194 ünün (%80,8) hemoglobin değeri normal, 46 sının (%19,2) düşük bulundu. Yüzyetmiş annenin (%70,8) demir düzeyinin normal, 70 annenin (%29,2) düşük olduğu tespit edildi. Yüz kırkannenin (%58,3) ferritin düzeyinin normal,100 annenin (%41,7) ferritin düzeyinin düşük olduğu görüldü.Hemoglobin, serum demir ve ferritin ile anne sütü demir konsantrasyonu arasında bir ilişki görülmedi. Hepsidinile anne sütü demiri arasında pozitif bir korelasyonun olduğu dikkat çekti. Hemoglobin, serum demirve ferritin düzeylerine göre ayrılan grupların anne sütü demir konsantrasyonları benzer bulundu. Hepsidindüzeyi yüksek olan grubun anne sütü demir konsantrasyonunun daha yüksek olduğu tespit edildi.Sonuç: Annenin demir durumu anne sütüne geçen demir düzeyini etkilemez. Hepsidin yalnızca intestinaldemir emiliminde değil aynı zamanda meme dokusunda da demir regülasyonundan sorumlu olan ve sütedemir geçişinde etkili olan bir hormondur.Anahtar Kelimeler: Anne Sütü; Hepsidin; DemirABSTRACTObjective: The iron status of the mother, the level of hepcidin present in breast milk have been explored asfor their effects on the level of iron transferred to the breast milk.Material and Methods: This study was conducted with the milk and blood samples taken from the mothersof the babies applying Children’s Hospital of Erciyes University Faculty of Medicine between May 2013 andNovember 2013.Results: The haemoglobin level for 194 (80,8%) of the mothers was found to be normal while it was found tobe low for the remaining 46 (19.2%) of them. For 170 (70,8%) of the mothers, the level of iron was found tobe normal while it was found to be low for 70 (29.2%) of the mothers. For 140 (58.3%) of the mothers theferritin level was normal, and it was low for the remaining 100 (41.7%) of the mothers. No relation betweenthe concentration of iron in the breast milk and the level of haemoglobin, serum iron or ferritin was identified.There was a positive correlation between hepcidin and breast milk iron level. For the group havinghigher levels of Hepcidin, the breast milk iron concentration was also found to be higher.Conclusion: The iron status of the mother has no influence on the levels iron and lactoferrin transferred tothe breastmilk. Hepcidin is responsible not only for the intestinal absorption of iron but also for the regulationof iron in the mammary gland and it is influential for the transfer of iron to breast milk.Keywords: Breast Milk; Hepcidin; Iron

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,805 Tekil Ziyaretçi