Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.23-28

INVESTIGATION OF RADIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHYFINDINGS OF PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT

Acil Servisteki Hastaların Beyin Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Radyolojik ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması
Mehmet Cihan YAVAŞ, Muhammed ALPASLAN


ÖZETAmaç: Çalışmamızın amacı klinik tanı ile uyumlu acil servise giriş yapan hastaların çektikleri beyin bilgisayarlıtomografisi sonuçlarını göstermektir.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, acil servisten 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasında bilgisayarlıtomografi taraması geçirmiş, yaş ve cinsiyet arasında bir ayrım gözetmeyen tüm hastaları içermektedir.Hastalar acil servise baş ağrısı, baş dönmesi, trafik kazası ve serebrovasküler olay (SVO) gibi şikayetleri ilekabul edildi. Hastaların yaş, cinsiyetleri ve beyin tomografi bulgularının sayı ve yüzde bulguları analiz edildi.Bulgular: Toplam altı ayda, 16428 hastanın 3975'inin beyin BT görüntüsü vardı. Çalışmamızda erkek hasta2018 (% 51), kadın hasta 1957 (% 49) ve yaş ortalaması 45,40 ± 24 idi. Baş ağrısı, baş dönmesi, travma veSVO şikayeti ile acilden radyolojiye sevk edilen hastalar dahil edildi. Çalışmada, rapor bulgularının 735'si (%19) anlamlıydı ve 3240 (% 81) hastada önemsizdi.Sonuç: Rapor bulgularının büyük ölçüde temiz olması, bu kadar çok BT görüntüsünün neden yapıldığı sorusunuortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler: Beyin Görüntüleme; Bilgisayarlı Tomografi; Acil Servis; Klinik TanıABSTRACTObjective: The aim of our study is to show the results of brain computed tomography (CT) taken by patientswho entered the emergency department (ED) compatible with clinical diagnosis.Material and Methods: This study included all patients who underwent computed tomography scans fromthe emergency department between January 1, 2018 and June 30, 2018, without any distinction betweenage and gender. The patients were admitted to the emergency department with complaints such as headache,dizziness, trauma (traffic accident) and cerebrovascular accident (SVO). Age, gender, and number andpercentage findings of brain tomography findings were analyzed.Results: In a total of six months, 3975 of 16428 patients had brain CT images. In our study, the male patientwas found to be 2018 (51 %), the female patient was 1957 (49 %) and the overall age was 45.40±24 years.Patients referred from emergency to radiology with the complaint of headache, dizziness, trauma and SVOwere included. In the study, 735 (19 %) of the report findings were significant and insignificant in 3240 (81%) patients.Conclusion: The fact that the report findings are largely clean suggests the question of why so many CTimages are made.Keywords: Brain İmaging; Computed Tomography; Emergency; Clinical Diagnosis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,786 Tekil Ziyaretçi