Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.15-22

VAJİNAL DOĞUM SIRASINDA İSTENMEYEN DURUMLAR: OMUZ DİSTOSİSİUncertainted Cases During Vaginal Birth: Shoulder Dystocia
Gökmen SUKGEN, Ünal TURKAY
ÖZETAmaç: Bu çalışmada, 2012-2018 yılları arasında kadın doğum kliniğimizde gelişen omuz distosisi vakalarınınmevcut risk faktörlerini, kurtarma manevralarını ve perinatal sonuçları değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Adana’da Özel HastanesininKadın Doğum Kliniğinde doğum sırasında omuz distosisi gelişen olguların retrospektif taranmasıile gerçekleştirildi. Vaginal doğumlar içinde 24513 tekil doğumda belgelenmiş omuz distosisi olan 133 olguile bilgisayardan randomizasyon ile seçilen 128 sağlıklı olgu arasında karşılaştırıldı. Hastaların kayıt altınaalınmış olan maternal demografik özellikleri, intrapartum özellikleri ve neonatal sonuçları bilgisayar veritabanında analiz edildi.İstatiksel analizler Windows için SPSS 23 (Version 23.0. IBM Corp) istatistik programı ile yapıldı.Bulgular: Her iki grupta da anneye ait demografik özellikler açısından fark yoktu. Mekonyum mevcudiyeti,gestasyonel diabetes mellitus oranı, bebeğin ağırlığı, omuz distosisi gelişen grupta yüksek bulundu. Omuzdistosisi gelişen grupta fetal abdominal çevre daha büyük ölçüldü. Omuz distosili bir bebekte hem humerushem de klavikula kırığı oluştu. Apgar skorları ve umbilikal kord pH değerleri omuz distosili yeni doğan grubundaanlamlı düşüktü. Omuz distosisi gelişen 133 yeni doğanın % 35,4’ünde arka omuz çıkarılması sırasındaklavikulada fraktür gelişti. İki bebekte kalıcı brakial pleksusu sekeli gelişti.Sonuç: Doğum becerilerinin artırılması ve omuz distosisinde uygulanan manevralarda sürekli teorik ve pratikeğitim ve dokümantasyonla izlem, omuz distosisi ile ilişkili morbidite ve mortalitenin düşürülmesinde yararlıolacaktır.Anahtar Kelimeler: Obstetrik Doğum Komplikasyonları; Omuz Distosi; Risk Faktörleri; Perinatal SonuçlarABSTRACTObjective: In this study, the current risk factors, maneuvers and perinatal outcomes of cases with shoulderdystocia in our clinic between 2012-2018 were reviewed.Material and Methods: This study was performed in a retrospective screening of women who developedshoulder dystocia during delivery at the Obstetrics and Gynecology Clinic at Kocaeli Derince Education andResearch Hospital and Private Hospital in Adana. 24513 singular deliveries of vaginal birth and 128 healthycases selected randomly, a total of 133 of them documented shoulder dystocia (SD). Maternal demographics,intrapartum characteristics and neonatal outcomes of the patients were analyzed. Statistical analyzeswere performed with SPSS 23 for Windows (Version 23.0. IBM Corp.).Results: Both examined groups, there were no differences about the comparised tasks above. The presenceof meconium, the rate of gestational diabetes mellitus, higher weight baby developing much more SD.Women with large fetal abdominal circumference have more risks.A baby with a SD has a humerus, clavicle fracture. Apgar scores and umbilical cord pH values were significantlylower with SD. 35.4 % of 133 newborns developed SD and clavicle fracture during posterior shoulderremoval. And in two babies, sequential persistent brachial plexus sequel were seen.Conclusion: İmproved skills of delivery and follow-up with continuous both theorical and practical educationabout maneuvers for SD and documentation will be probably crucial to decrease morbidity and mortalitycaused by SD.Keywords: Obstetric Labor Complications; Shoulder Dystocia; Risk Factors; Perinatal Outcomes

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,872 Tekil Ziyaretçi