Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.9-14


MİGREN İLE SERUM VİTAMİN D DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİRelationship· Between Mig· rain· e and Serum Vit· amin· D Level
Sibel ÇIPLAK, Ahmet ADIGÜZEL, Yüksel KABLAN
ÖZETAmaç: D vitamini; immün cevabı, endotel fonksiyonu ve hücre proliferasyonu düzenlenmesi yanında antienflamatuarve antioksidan fonksiyonları bulunabilen bir hormondur. Bu çalışmamızda amacımız, ülkemizdesık görülen yaşam kalitesini ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen migrenin etyopatogenezine ışık tutmakve gelecekte tedavisine katkı sağlayabilmektir.Gereç ve Yöntemler: Migren tanısı alan 50 hasta ile 50 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Hasta vekontrol grubunda serum vitamin D [25(OH)vit D], parathormon, kalsiyum, fosfor, albümin düzeyleri çalışıldı.Bulgular: Migrenli hastalarda D vitamini düzeyi ortalama 18,51±12,05 ng/ml iken kontrol grubunda12,82±9,06 ng/ml olup, p=0,005 saptandı. Kalsiyum ve albümin düzeyi ise migren hastalarında daha düşükbulundu.Sonuç: Çalışmamızda migren hastalarında D vitamini düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Birçok çalışmada Dvitamini epizodik migrenli hastalarda düşük saptanmış olmasına rağmen çok sayıda çalışmada da bir ilişkisaptanamamıştır ve az sayıda çalışmada da bizim çalışmamızda olduğu gibi D vitamin düzeyi yüksek saptanmıştır.Sonuç olarak migren, kalsiyum ve D vitamini arasındaki ilişki hala tam olarak bilinmemektedir. Bu ilişkibelirlenmesi için randomize kontrollü çalışmaların yanı sıra moleküler düzeyde çalışmaların da yapılmasıpatogenezle ilgili daha net bilgiler verebilir.Anahtar Kelimeler: Baş Ağrısı; D Vitamini; Kalsiyum ; MigrenABSTRACTObjective: Vitamin D is a hormone that regulates immune response, endothelial function and cell proliferationas well as carrying anti-inflammatory and antioxidant functions. The purpose of this study is to enlightenthe etiopathogenesis of migraine, which is observed frequently in our country affecting life quality andworking life. It is also expected to contribute to its treatment in the future.Material and Methods: 50 patients with migraine and 50 healthy individuals as the control group were includedin the study. Serum vitamin D [25(OH)vit D], parathormone, calcium, phosphorus and albumin levelswere studied in the patient and control groups.Results: The mean level of vitamin D was 18.51 ± 12.05 ng/ml in the patients with migraine and 12.82 ± 9.06ng/ml in the control group, and the statistical difference between them was p=0.005. Calcium and albuminlevels were lower in the patients with migraine.Conclusion: Vitamin D levels were detected to be higher in migraine patients. Although many studies foundout that vitamin D was low in patients with episodic migraine, no relationship was found in many studies,and a small number of studies found a high level of vitamin D as in our study. In conclusion, the relationshipbetween migraine, calcium and vitamin D is still not fully known. For the determination of this relationship,randomized controlled studies, as well as studies at the molecular level, may provide more clear informationabout the pathogenesis.Keywords: Headache; Vitamin D; Calcium; Migraine

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,862 Tekil Ziyaretçi