Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.78-83
78-83 DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON YARALANMASINDA KLİNDAMİSİNİN ETKİLERİ Effects Of The Clindamycin in Experimental Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury Ali Rıza GÜVERCİN, Erhan ARSLAN , İskender Samet DALTABAN , Ahmet ALVER, Haydar USUL ÖZET Amaç: Bir protein sentez inhibitörü olan klindamisin, bakteriostatik etkili ve daha önce ratlarda iskemik beyin dokusunda nöroprotektif etkinliği gösterilmiş antimikrobiyal bir ajandır. Biz bu çalışmamızda klindamisinin spinal kord üzerinde nöroprotektif etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışma için 200–300g ağırlığında 20 adet Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlar Sham grubu (5 rat) grup 1, travma grubu (5 rat) grup 2, taşıyıcı grup (5 rat) grup 3, ve tedavi grubu (5 rat) grup 4 olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Sham grubu dışındaki gruplarda laparotomi ile sol renal arter altından aort, 45 dakika süre klemplendi. Taşıyıcı grubuna 1 cc serum fizyolojik ve tedavi grubuna 20 mg/kg dozunda klindamisin intraperitoneal uygulandı. Ratlar 24 saat sonunda sakrifiye edildi. T8–12 arası laminektomi sonrası spinal kordları çıkarılarak tüm dokularda MDA düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Sham grubu ile diğer gruplar arasında 1.saat motor skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p=0,008). Yine 24. saatte sham grubu ile travma ve taşıyıcı grup arasında fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,008) fakat travma grubu ile tedavi grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,151). Grupların MDA düzeyleri Kruskal Wallis varyans analizi kullanılarak karşılaştırıldığında sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,035). Ancak Mann Whitney U testi kullanılarak karşılaştırma yapıldığında tedavi grubu ile travma ve taşıyıcı grupları arasındaki fark anlamlı bulunmadı. Sonuç: Bu çalışmada klindamisinin spinal iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde, bizim verdiğimiz doz ve sürede yeterli etkinliğe sahip olmadığı sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Omurilik; Klindamisin; İskemi. ABSTRACT Objective: Clindamycin, a protein synthesis inhibitor, is an antimicrobial agent with bacteriostatic effect and previously proven neuroprotective activity in ischemic brain tissue in rats. We aimed to evaluate the neuroprotective effectiveness of clindamycin on the spinal cord. Material and Methods: For the study 20 Wistar Albino rats. Rats were divided into 4 group. Sham group; group1, the trauma group; group 2, control group; group 3, and treatment group; group 4. We put an clip to the aorta under the left renal artery for 45 minutes after laparotomy except the sham group. 1 cc saline 20 mg/kg clindamycin was administered intraperitoneally to control group and treatment group. Results: The difference first hour of engine scores between Sham group and the others was statistically significant. 24. hour difference between sham and trauma, and control groups was statistically significant. However, the difference between the trauma group and the treatment group was not statistically significant. MDA levels of groups were compared using Kruskal Wallis analysis of variance results were statistically significant. But then using Mann Whitney U test when comparing treatment groups with the trauma and the difference between the control group was not statistically significant. Conclusion: Ischemic and traumatic injury which were made in spinal cord in animal studies shows that the clindamycin not be effective on lipid peroxidation and free radicals also it does not have a neuroprotective activity on spinal cord. Keywords: Spinal Cord; Clindamycin; İschemia
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,972 Tekil Ziyaretçi