Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.71-77
71-77 DEKOMPRESİF HEMİKRANİEKTOMİ GEREKLİ Mİ? NE ZAMAN YAPMALI?: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Is Decompressive Hemicraniectomy Necessary? When To Do?: Retrospective Study Serhat YILDIZHAN, Mehmet Gazi BOYACI ÖZET Amaç: Akut orta serebral arter tıkanıklığına bağlı inmelerde dekompresif hemikraniektominin gerekli olup olmadığını, yapılacak ise en uygun zamanın belirlenmesini literatür bilgileri ile karşılaştırmayı ve sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2015- Aralık 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji servisinde izlenen 84 hastadan medikal tedaviye rağmen kliniği gerileyen 22 hastaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji AD tarafından dekompresif hemikraniektomi uygulandı. Hastaların tamamına geniş hemikraniektomi + duraplasti operasyonu yapıldı. Bulgular: Hastalar yaş, Glasgow Koma Skalası (GKS) ve dekompresyon zamanına göre retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş aralığı 45-85 arası ve cerrahiye alındığı andaki GKS değerleri ortalama 9,04 (6-13 arası) idi. Cerrahiye alınma süreleri 6-240 saat arasında değişmekte idi. Cerrahi uygulanan hastalardan 16 hastanın mRS puanı beş; 6 hastanın ise dört puan idi. Toplam 22 hastadan 14 hasta sistemik sorunlar nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Orta serebral arter tıkanıklığına bağlı gelişen akut inmelerde cerrahi dekompresyonun başarısını etkileyen faktörler; hastanın yaşı, cerrahi öncesi glaskow koma skoru ve semptomlar başladıktan sonra cerrahiye alınma süresidir. Erken dönem yapılan cerrahinin sağ kalım üzerine olumlu etkileri vardır. Anahtar Kelimeler: İnme; Orta Serebral Arter Tıkanıklığı; Dekompresif Hemikraniektomi; Morbidite ABSTRACT Objective: We aimed to compare and present whether or not decompressive hemicraniectomy is necessary in strokes due to acute middle cerebral artery occlusion, and to determine the best time to be performed with the literature. Material and Methods: From January 2015 to December 2018, 22 patients who had a clinical regression despite the medical treatment from Afyonkarahisar Health Sciences University Medical Faculty Hospital Neurology service underwent decompressive hemicranectomy by Afyonkarahisar Health Sciences University Medical Faculty Hospital Neurosurgery AD. All patients underwent extensive hemicraniectomy + duraplasty operation. Results: The patients were retrospectively analyzed according to age, Glaskow Coma Scale (GKS) and decompression time. The age range of the patients was between 45-85 and the mean GKS at the time of surgery was 9.04 (between 6-13). The duration of the surgery ranged from 6 to 240 hours. Of the patients undergoing surgery, the mRS score of 16 patients was five; Six patients were four points. Of the 22 patients, 14 were lost due to systemic problems. Conclusion: Factors affecting the success of surgical decompression in acute strokes due to middle cerebral artery occlusion; the age of the patient, the glaskow coma score before surgery, and the duration of surgery after symptoms begin. Early surgery has positive effects on survival. Keywords: Stroke; Middle Cerebral Artery Occlusion; Decompressive Hemicraniectomy; Morbidity
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,959 Tekil Ziyaretçi