Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.67-70
67-70 AKUT GASTROENTERİTLE ÇOCUK POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDAKİ ROTAVİRÜS VE ENTERİK ADENOVİRÜS SIKLIĞI Frequency of Rotavirus and Enteric Adenovirus Infection in Children with Acute Gastroenteritis Admitted to Children Outpatient Clinic Esra Akyüz ÖZKAN, Emine YEŞİLYURT, Zeynep ÇİLSAL, Neziha YILMAZ, Osman ÖZTÜRK, Allahverdi SADİGOV ÖZET Amaç: Çocuklarda akut gastroenterit yüksek mortalite ve morbidite ile seyredebilmektedir. Akut gastroenterit tanı ve tedavi yaklaşımlarında viral etkenler çoğunlukla göz ardı edilerek endikasyon dışı ampirik antibiyotik kullanılması çok sık rastlanılan bir durumdur. Bu çalışmada çocuk polikliniğine akut gastroenterit nedeniyle başvuran hastalardaki rotavirüs ve adenovirüs sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında hastanemize ishal nedeniyle başvuran 518 hasta retrospektif olarak incelendi. Dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus antijenlerinin varlığı immünokromatografik yöntemle ROTA/ADENO (Acrobiotech, USA) kiti ile üretici firma önerileri doğrultusunda kalitatif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 518 ishalli olgu alındı. 49 olguda (% 9.4) rotavirüs antijen pozitif, 5 vakada (% 0.96) adenovirüs pozitif idi. Mevsimlere göre değerlendirildiğinde; rotavirüs % 18 lik bir oran ile en sık kış ayında görüldü, adenovirüs ise % 2.5 ile en sık sonbaharda rastlandı. Yaşlara göre bakıldığında ise rotavirüs ve adenovirüs en sık 6-10 yaş arasında saptandı. Sonuç: Akut gastroenteritlerin tanı ve tedavisinde özellikle kış aylarında rotavirüs ve adenovirüs etken olarak düşünülmelidir. Rotavirüs oranının literatürden daha düşük çıkması aşılanma bilincinin artmasına bağlanabilir. Rutin aşı takvimine girerse bu oranın daha da azalacağını düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler: Adenovirüs; Akut Gastroenterit; Rota virüs ABSTRACT Objective: Acute gastroenteritis in children may progress with high mortality and morbidity. It is a common practice using antibiotics for treatment of diarrhea in children usually without taking into account viral agents. In this study, we aimed to investigate the frequency of rotavirus and adenovirus antigen positivity in children with acute gastroenteritis admitted to children outpatient clinic. Material and Methods: A total of 518 children who applied between January 2018 and January 2019, with complaints of acute gastroenteritis, were investigated retrospectively. Presence of rotavirus and adenovirus antigens in stool samples was evaluated qualitatively with the immunochromatographic method, ROTA / ADENO (Acrobiotech, USA) kit according to the manufacturer's recommendations. Results: Five-hundred-eighteen diarrhea cases were included in the study. Rotavirus antigen was positive in 49 cases (9.4 %), adenovirus was positive in 5 cases (0.96 %). When evaluated according to the seasons; rotavirus was most common in winter, at a rate of 18 %, adenovirus, on the other hand, was most common in the fall with 2.5 %. According to the ages, rotavirus and adenovirus were most common between the ages of 6-10. Conclusion: In the diagnosis and treatment of acute gastroenteritis especially in winter, rotavirus and adenovirus should be considered as agents. The fact that the rotavirus rate is lower than the literature may be related to increased awareness of vaccination. We think that this rate will decrease even more if the routine enters the vaccination schedule. Keywords: Acute Gastroenteritis; Adenovirus; Rotavirus
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,948 Tekil Ziyaretçi