Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.59-66
59-66 THE ASSESSMENT OF THE BIOMETRIC PARAMETERS WITH FETAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN FETUSES WITH MILD-ISOLATED VENTRICULOMEGALY Fetal İzole Ventrikülomegalide Biyometrik Parametrelerin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi Fatma Ceren SARIOĞLU, Orkun SARIOĞLU, Deniz ÖZTEKİN, Özgür ÖZTEKİN ÖZET Amaç: Hafif izole ventrikülomegali tespit edilen fetal olgularda beyin biyometrik parametrelerinin fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Antenatal ultrasonda (USG) hafif izole ventrikülomegali tespit edilen ve MRG ile değerlendirilmiş 36 fetüsün MRG görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Değerlendirmede fetal beynin tegmento-vermian açısı, vermis anteroposterior ve superoinferior mesafeleri, korpus kallozum uzunluğu, fronto-oksipital mesafe, serebellum transvers mesafesi, serebral ve kalvarial biparietal çap, interhemisferik mesafe, 3. ventrikül genişliği ve sisterna magna mesafesi 2 deneyimli radyolog tarafından birbirlerinden bağımsız olarak ölçüldü. Ölçümler çeşitli sebeplerle MRG çekilmiş ancak herhangi bir santral sistemi anomalisi bulunmayan, 34 normal fetüsün beyin biyometrik ölçümleri ile karşılaştırıldı. P değerinin <0.05 olması anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hafif-izole ventrikülomegali olguları ile kontrol grubunun gestasyonel yaşları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (gestasyonel yaşlar sırasıyla 24.73 ± 0.60,24.52 ± 0.64, p=0.595). İki grubun beyin biyometrik ölçümleri kıyaslandığında anlamlı farklılık saptanmadı (p> 0.05). Her iki grupta da vermis anteroposterior ve superoinferior mesafeleri, korpus kallozum uzunluğu, fronto-oksipital mesafe, serebellum transvers mesafesi, serebral ve kalvarial biparietal çap, interhemisferik mesafe, 3. ventrikül genişliği ve sisterna magna mesafesinin gestasyonel yaş ile birlikte artış gösterdiği, tegmento-vermian açının ise azaldığı saptandı. İnterhemisferik mesafe ve 3. ventrikül genişliği gebelik boyunca her iki grupta da stabil iken, hafif-izole ventrikülomegali grubunda sisterna magna mesafesinin gestasyonel yaş arttıkça artma eğiliminde olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızda normal ve izole VM grupları arasında beyin biyometrik değerlerinde farklılık bulunmamıştır. VM'li fetüslerde fetal MRG eşlik eden patolojileri ve normal intrakraniyal anatomiyi değerlendirmek için kullanılmaktadır. Daha doğru sonuçlara ulaşmak için ileri çalışmalar gereklidir. Anahtar Kelimeler: Biometri; Fetal; Manyetik rezonans görüntüleme; Prenatal; Ventrikülomegali ABSTRACT Objective: To evaluate the biometric parameters of fetal brain in mild-isolated ventriculomegaly (VM) by using fetal brain magnetic resonance imaging (MRI). Material and Methods: In this retrospective study, we reviewed the fetal brain biometry in 36 fetuses with mild-isolated VM and 34 fetuses who had no central nervous system abnormality by using MRI. All the images were interpreted by two radiologists. The evaluated parameters of both groups were tegmento-vermian angle, anteroposterior and superoinferior diameter of vermis, length of the corpus callosum, fronto-occipital diameter, laterolateral diameter of the cerebellum, cerebral and calvarial biparietal diameter, width of interhemispheric distance, third ventricle, and cisterna magna. Results: The mean gestational age was not significantly different between the normal group and mild-isolated VM group 24.73 (SD ± 0.60) and 24.52 (SD ± 0.64), respectively (p=0.595). No statistically significant difference was found in biometric parameters between the groups (p > 0.05). The anteroposterior and superoinferior diameter of the vermis, length of the corpus callosum, fronto-occipital diameter, cerebellar laterolateral diameter, cerebral and calvarial biparietal diameter increased and tegmento-vermian angle decreased with gestational age. Interhemispheric distance and third ventricle diameter were stable in both groups, and the width of cisterna magna also was stable in the normal group, while tended to be increased in the mild-isolated VM group. Conclusion: Intracranial anatomy should be evaluated carefully in fetuses with VM to rule out associated abnormalities although no differences in biometric values between normal and isolated VM groups in our study. Further studies are required to reach more accurate results. Keywords: Biometry; Fetal; Magnetic Resonance Imaging; Prenatal; Ventriculomegaly.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 520,005 Tekil Ziyaretçi