Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.48-53
48-53 SOLAK İLE SAĞLAK ÇOCUKLAR ARASINDA VÜCUT PARAMETRELERİNDE BİR FARK OLUR MU? Does Left- or Right-Handedness Make a Difference In Body Parameters between Children? Mete ÖZDİKİCİ ÖZET Amaç: Bu çalışmada, 6-14 yaş aralığındaki sağlak ve solak çocuklar arasında boy, ağırlık, vücut yüzey alanı (body surface area-BSA) ve vücut kitle indeksi (body mass index-BMI) gibi vücut parametrelerinde farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 6-14 yaş arası 122 çocuk dahil edilmiş olup, bunların 57’si kız, 65’i erkektir. 6-8, 8-10, 10-12 ve 12-14 yaş gruplarına ayrılan çocuklardan 14 kız ve 16 erkek, toplamda 30’u solaktır. Solaklık tespiti, çocukların günlük işlerde ve fiziksel aktivitelerde baskın olarak tercih ettikleri elin hangisi olduğu sorularak yapıldı. Çocukların boy, ağırlık, BSA ve BMI gibi vücut parametreleri saptandı. Bunlar, yaş grupları, cinsiyet ve el tercihlerine göre (sağlak, solak) tasnif edildi. İstatistiki analizde SPSS 15.0 kullanıldı. Farklılıkların tespiti için Student t testi, Mann-Whitney U testi ve multivariate ANOVA testi yapıldı. Bulgular: Yaş grupları arasında boy, ağırlık, BSA ve BMI’nde istatistiki olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.001). 10-12 yaş grubu çocuklarda, kız ile erkek çocuklar arasında ağırlık ve BMI’nde anlamlı farklılıklar görüldü (sırasıyla, p=0.030, p=0.037). 12-14 yaş grubu çocuklarda, kız ile erkek çocuklar arasında ağırlık, BSA ve BMI’nde anlamlı farklılıklar gözlendi (sırasıyla, p<0.001, p=0.009, p=0.013). Sonuç: Solak ile sağlak çocuklar arasında vücut parametrelerinde istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Çocuk; Sağlaklık; Solaklık; Vücut Parametreleri ABSTRACT Objective: The aim of this study was to investigate whether there was a difference in body parameters such as body height, body weight, body surface area (BSA) and body mass index (BMI) between right- and left-handers in children aged 6-14. Material and Methods: A total of 122 children aged between 6-14 years were included in this retrospective study, of which 57 were girls and 65 of boys; and divided into 6-8, 8-10, 10-12 and 12-14 age groups. Of the 30 left-handed children, 14 were girls and 16 boys. The determination of the left-handedness was made by asking children which hand they preferred predominantly in daily work and physical activities. Body parameters; height, weight, BSA and BMI were determined. They were tabulated according to age groups, gender and hand preferences (right-handedness, left-handedness). SPSS 15.0 was used for statistical analysis. Student's t-test, Mann-Whitney U test, and multivariate ANOVA test were used to determine the differences. Results: There were statistically significant differences in height, weight, BSA and BMI among age groups (p<0.001). A significant difference was observed in body weight and BMI between boys and girls in the 10-12 age group (p=0.030, p=0.037, respectively). Significant differences were observed in body weight, BSA and BMI between boys and girls in the 12-14 age group (p<0.001, p=0.009, p=0.013, respectively). Conclusion: No statistically significant difference was found between the left- and right-handed children in body parameters. Keywords: Child; Right-Handedness; Left-Handedness; Body Parameters
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,986 Tekil Ziyaretçi