Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.22-28

CERRAHİ MENOPOZLU HASTALARIN DEPRESYON ANKSİYETE VE UYKU KALİTESİ SIKLIĞI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

Anxiety, Depression and Sleep Quality in Patients with Surgically Induces Menopause

ÖZET

Amaç: Menopoz değişik organ ve sistemleri etkileyen fizyolojik bir yaşam dönemidir. Bundan dolayı me- nopoz sonrası dönemde pek çok bulgu ve semptom görülebilir. Psikiyatrik bazı değişiklikler de buna dahil edilebilir. Bu çalışmanın amacı transabdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi (TAH+BSO) olan cerrahi menopozlu hastalarda anksiyete, depresyon ve uyku kalitesinin araştırılarak, bulguların me- nopozda olmayan sağlıklı kadınlarla karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada iki grup bulunmaktadır. Çalışma grubunu benign nedenlerle TAH + BSO olan 22 hasta, kontrol grubumuzu ise reproduktif çağda bulunan ve düzenli adet gören 25 sağlıklı gönüllüden oluşturmuştur. Görüşme sırasında gönüllülere Beck anksiyete, Beck depresyon ve Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Cerrahi  menopozlu  hastalarda  Beck anksiyete  ve  Beck depresyon  ölçeklerine  ait  skorlar değerlendirilmiş ve cerrahi menopozlu olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı biçimde skorlar yüksek bulunmuştur (p<0.001). Cerrahi menopozu olan 22 hastanın 17’sinde (% 77,3) vasomotor semptomlara rastlanmıştır (p<0.001). Cerrahi menopozu olan hastalarda sağlıklı gönüllülere göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde uyku kalitesinin bozulduğu saptanmıştır (p<0.001).

Sonuç: Cerrahi menopoza giren hastalarda özellikle ilk altı haftalık süreçte yakın moniterizasyon uygulanmasının koruyucu mental sağlık için önemli olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar kelimeler: Menopoz; Depresyon; Anksiyete; Uyku

ABSTRACT

Objective: Menopause is a physiological life period that potentially affects various organs and systems. Therefore wide spectrum of signs and symptoms may be observed in postmenopausal period. Meno- pause also associated with psychiatric changes. The aim of present study was to evaluate the depression, anxiety and sleep quality in women who underwent TAH+BSO (Transabdominal hysterectomy+bilateral salpingooferectomy or surgically induced menopause) and to compare these findings in healthy non- menopausal controls with similar demographic characteristics.

Materials and Methods: The study was carried out with two groups. 22 women who underwent TAH+BSO for benign conditions constituted our study group and 25 healthy women with regular men- strual cycles at the reproductive age constituted our healthy control group. Beck anxiety scores, Beck depression scores and Pittsburgh sleep quality index score were administered to patients during the interview.

Results: Beck anxiety scores, Beck depression scores were higher in surgically induced menopause group (p<0.001). Seventeen of 22 patients (% 77.3) in surgical menopause group had vasomotor symp- toms (p<0.001). Furthermore Pittsburgh sleep quality index score were significantly high in surgically induced menopause group (p<0.001).

Conclusion: Closely monitoring of surgical menopausal women especially in the first six weeks into menopause is very useful for preventive mental health.

Key words: Menopause; Depression; Anxiety; Sleep


© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 585,010 Tekil Ziyaretçi