Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.23-32
23-32 LUMBAL SPİNAL STENOZ ŞİDDETİNİN AĞRI, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ VE KAS AKTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Lumbar Spinal Stenosis on Pain, Daily Activities of Living and Muscular Activity Tamer ÇANKAYA, Ahu ZİLELİ ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı lumbal spinal stenoz (LSS) tanısı konmuş bireylerde stenoz şiddetinin ağrı, günlük yaşam aktivitesi ve kas aktivasyonu üzerine etki edip etmediğini araştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yaş ortalaması 55,19 ±10,41 (yıl) olan 48 LSS tanısı konmuş birey dahil edildi. Bireyler Manyetik Rezonans’da dural kese alanı incelenerek LSS şiddetlerine göre hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bireylerin ağrı değerlendirmesi istirahat ve aktivite sırasında vizüel analog skala (VAS) ile, kas aktivasyonu değerlendirmesi Rektus Femoris, Biseps Femoris, Tibialis Anterior ve Gastroknemius kasının medial başından maksimum istemli kontraksiyon sırasında ve yürüme esnasında yüzeyel elektromiyografi (yEMG) ile, günlük yaşam aktivite yeterliliği Oswestry Bel Özürlülük İndeksi (ODI) ile ölçüldü. Bulgular: LSS şiddetine göre VAS ve ODI (hafif-orta stenoz, hafif-ağır stenoz, orta-ağır stenoz) parametrelerinde anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.05). İstirahat ve aktivite sırasında yapılan ağrı ölçümleri birbirinden farklı idi (p<0.05). Ağır LSS’li bireylerin orta ve hafif LSS’li bireylere, orta LSS’li bireylerinde hafif olanlara göre alt ekstremite kas aktivasyonlarının daha fazla olduğu görüldü. (p<0.05). Sonuç: LSS şiddeti arttıkça kişilerin yetersizliklerinin ve ağrılarının arttığı, kas aktivasyonlarının yükseldiği saptandı. Hastaların aktifken daha çok ağrı hissettikleri tespit edildi. LSS erken teşhisin önemli olduğu ve şiddetinin artmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Ağrı; Bel; Dural Kese; Kas Aktivasyonu; Lumbal Spinal Stenoz ABSTRACT Objective: The aim of this study was investigate whether or not lumbar spinal stenosis (LSS) had effect on pain, daily living activities and muscular activation. Material and Methods: Individuals diagnosed as lumbar spinal stenosis with average of 55,19 ± 10,41 years old was included to the study. Individuals were divided into three groups as mild, moderate and severe by dural pouch magnetic resonance imaging inspection. Resting and activity pain assessment was made with visual analog scale (VAS), muscular activity of the rectus femoris, biceps femoris, tibialis anterior and medial part of the gastrocnemius was measured with surface electromyography (sEMG), and daily living activities was assessed with Oswestry lower back disability index. Results: Significant difference was found in VAS and ODI values according to the LSS severity (p<0,05). Pain in resting and during activities were different from each other (p<0,05). It was found that individuals with severe LSS had more lower limb muscular activity compared to moderate and mild individuals, and individuals with moderate LSS had more muscular activity compared to the mild ones (p<0,05). Conclusion: It was determined that disability and pain increases as the LSS severity increases. It was observed that more pain occurs while patients are active. It was concluded that early diagnosis of LSS is important and necessary preventions should be taken to prevent further increase in severity. Keywords: Pain; Lower Back; Dural Pouch; Muscular Activation; Lumbar Spinal Stenosis
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,990 Tekil Ziyaretçi