Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.15-22
15-22 Bir Devlet Hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Salonunda Çalışan Hemşire ve Ebelerin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:Niteliksel Bir Çalışma Determination of Factors Affecting Innovative Behaviors of Nurses and Midwives Working in the Neonatal Intensive Care and Delivery Room of a State Hospital: A Qualitative Study Şeyda CAN ÖZET Amaç: Bu araştırma, hemşire ve ebelerin yenilikçi davranışları¬ ve yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: ÇaAraştırma, derinlemesine bireysel görüşme yöntemi kullanılan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Temmuz 2018 ve Aralık 2018 tarihleri arasında Bursa ilindeki bir devlet hastanesinin yenidoğan yoğun bakım servisinde çalışan tüm hemşire ve doğum salonundaki tüm ebeler örneklemini ise; ilgili kliniklerde en az bir yıldır çalışan araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 25 katılımcı (hemşire=10; ebeler= 15) oluşturdu. Veriler yarı yapılandı¬rılmış görüşme rehberi kullanılarak derinlemesine bireysel görüşme ile toplandı. Görüşme sırasında elde edilen verilerin kaydı için ses kayıt cihazı kullanıldı. Elde edilen veriler, niteliksel veri analizi yazılımı olan MaxQDA programı kullanılarak kodlandı. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin büyük çoğunluğu, çalışma alanlarında bakımın kalitesini artırmaya yönelik yenilikçi fikirlerinin olduğunu ve uygulanması yönünde çaba sarf ettiklerini ifade etti. Yenilikçi davranışlarını etkileyen özellikler ise atıf alma sıklığına göre sosyopsikolojik (f=43), örgütsel (f=42), bireysel (f=33), mesleki (f=32), ve ekonomik (f=13) faktörler olarak kodlandı. Sonuç: Hemşire ve ebelerin yenilikçi davranışlarını en çok etkilediklerini düşündükleri faktörlere bakıldığında değer görme, motivasyon ve sosyal destek alt kodları olan sosyopsikolojik faktörler olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçların, yenilikçi davranışlar önündeki engellerin azaltılması ve yenilikçi davranışların desteklenerek bakım kalitesinin artırılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma; Yenilikçi Davranış; Hemşire; Ebe ABSTRACT Objective: This research was conducted to determine the views of nurses and midwives on innovative behaviors and the factors affecting their innovative behaviors. Material and Methods: Research is a qualitative study in which an in-depth individual interview method is used. The population of the study consisted of all nurses working in the neonatal intensive care unit and all midwives in the delivery room of a state hospital in Bursa province between July 2018 and December 2018, the sample of the study consisted of a total of 25 volunteers (nurses = 10; midwives = 15) volunteered to participate in the study, who worked in the relevant clinics for at least one year. Data were collected¬ through an in-depth individual interview by using semi-structured interview guide. An audio recorder was used to record the data obtained during the interview. The acquired data were coded by using the MaxQDA program, a qualitative data analysis software. Results: The majority of the nurses and midwives who involved in the study said they had innovative ideas to improve the quality of care in their workplaces and made efforts to implement them. The characteristics affecting the innovative behaviors were coded as socio-psychological (f=43), organizational (f=42), individual (f=33), occupational (f=32), and economic (f=13) factors according to citation frequency. Conclusion: The factors that nurses and midwives think affecting their innovative behavior the most were determined to be socio-psychological factors with value, motivation, and social support sub-codes. The acquired results are thought to be useful in reducing the obstacles for innovative behavior, and to improve the quality of care by supporting innovative behaviors. Keywords: Qualitative Research; Innovative Behavior; Nurse; Midwife
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,977 Tekil Ziyaretçi