Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.7-14
7-14 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MADDE KULLANIM EĞİLİM DÜZEYİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Substance Use Tendency Level and Risk Factors in University Students Mahmut KILIÇ, Tuğba UZUNÇAKMAK ÖZET Amaç: Araştırmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında madde kullanım eğilim düzeyini ve etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın verileri Bozok Üniversitesi Madde Bağımlılığı ile Mücadele İzleme Komisyonun 2016 yılında yaptırmış olduğu “Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı Eğiliminin Değerlendirilmesi” adlı çalışmanın verilerinden elde edilmiştir. Veri kayıtları incelendiğinde, çalışmaya bölümleri temsilen birer sınıfın çalışmaya dâhil edildiği görülmüştür. Araştırmada 1560 öğrenciye ait kayıtlar değerlendirilmiştir. Veriler, kayıtlardaki isimsiz demografik veri formu, madde kullanımı ile ilgili veri formu ve Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği (MKEÖ) veri formundan elde edilmiştir. MKEÖ kesim noktası olan 16 ve üzeri puan alanlar madde kullanımına eğilimli olarak değerlendirilmektedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve binary lojistik regresyon (BLR) analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %57.1’i kadın, yaş ortalaması 20.4±2.4’tür. Öğrencilerin %65’i lisans bölümlerinde, %58.4’ü birinci öğretimde eğitim aldığı, %37.6’sı devlet yurdunda kaldığı, %67.1’i hayatından memnun olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %33,9’u sigara içtiğini, %18,1’i alkol aldığını, %5,2’si üniversite öğrencilerinden, %16.5’i üniversite öğrencisi olmayan kişileri (alkol ve sigara hariç) bağımlılık yapan çeşitli maddeleri alırken gördüğünü belirtiği saptanmıştır. Öğrencilerin MKEÖ puan ortalaması 14,8 olup, %39,5’inin madde kullanımına eğimli olduğu saptanmıştır. Madde kullanım eğilim riski, erkeklerde, ön lisans öğrencilerinde, sigara içenlerde, alkol alanlarda, üniversite öğrencilerini madde alırken gördüğünü belirtenlerde, yaşamından memnun olmayanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin 2/5’inin madde kullanımı açısından risk altında olduğu görülmektedir. Yüksek risk altında olan öğrencilere başta üniversitenin mediko-sosyal birimleri olmak üzere tüm öğretim elemanlarının öğrencileri madde kullanımından korumak için danışmanlık yapmaları önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Madde Kullanımı, Risk Faktörleri ABSTRACT Objective: The aim of the research is to reveal the substance use tendency level and the influencing factors among university students. Material and Methods: This is a record of research. The data of the research was obtained from the data of the study titled “Assessment of Drug Use Tendency in Bozok University Students” commissioned by the Commission Combat with University Substance Addiction in 2016. The data 1560 records of students were evaluated. Those who score 16 or above, which are the Substance Use Tendency Scale (SUTS) cut point, are considered to be substance use tendency. Data was analyzed with binary logistic regression. Results: Thirty-three-point nine percent of the students stated that they smoke, 18.1% of them drink alcohol, 5.2% of them see that university students were used addictive substances, and 16.5% of students see that who are not university students (except alcohol and cigarettes) were used addictive substances. The SUTS score mean was 14.8 and determined that 39.5% of the students were inclined to substance use. The substance use tendency risk was found to be higher in males, associate students, smokers, alcohol users, and those who stated that they saw university students while taking drugs, and those who were not satisfied with their life. Conclusion: It is seen that 2/5 of university students are at risk in terms of substance use. It is recommended that all faculty members, especially the medico-social units of the university, provide adequate counseling to high-risk students to protect them from substance abuse. Keywords: University Students, Substance Use, Risk Factors
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,964 Tekil Ziyaretçi