Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.249-252
UZUN DÖNEM BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI EŞZAMANLI BİLATERAL FEMUR SUBTROKANTERİK KIRIK İLE BAŞVURAN HASTA Concurrent Bilateral Subtrochanteric Femoral Fracture Related with Long-Term Bisphosponate Usage Recep ÖZTÜRK, Coşkun ULUCAKÖY, Emre ÖZANLAĞAN, Ömer Faruk ATEŞ, Mehmet Fatih EKŞİOĞLU ÖZET Bifosfonatlar osteoporoz tedavisinde yaygın olarak kulanılmaktadır. Bifosfonatların etki mekanizması, kemik rezorpsiyonu supresyonudur. Uzun dönem bifosfonat kullanımında ise son yıllarda gittikçe artan sayıda atipik femur kırıkları bildirilmektedir. Biz, 60 yaşında, metastatik meme karsinomu tanılı, uzun süreli bifosfonat kullanımına bağlı eşzamanlı bilateral femur subtrokanterik kırık ile başvuran postmenapozal kadın hastada, klinik presentasyon, tanı konulması, tedavi ve takibini yayınlıyoruz. Her iki kırık hattından frozen gönderildi, frozen inceleme sonucunda, tümöral dokuya rastlanmadı. Hastanın aynı seansta sağ kalçasına proksimal femoral çivi, sol kalçasına femur proksimal anatomik plak uygulandı. Her iki alt ekstremitesine tam yük vererek yürüyebildiği, kalça eklem hareketlerinde istirahat ve egzersizle ağrı olmadığı görüldü. Anahtar kelimeler : Bifosfonat; osteoporoz; femur kırığı ABSTRACT Bisphosphonates are widely used in the treatment of osteoporosis. Bisphosphonates act via suppression of bone resorption. Growing numbers of atypical femur fractures have been reported in the use of long-term bisphosphonates in recent years. In this case report, we present clinical presentation, diagnosis, and treatment as well as follow-up of a 60-yearold postmenopausal female patient who had metastatic breast carcinoma, with bilateral femoral subtrochanteric fracture associated with long-term use of bisphosphonates. Frozen species were sent from both fracture lines, as a result of the frozen examination, no tumoral tissue was found. Proximal femoral nail to right hiccup and femur proximal anatomical plaque to left hiccup were applied in the same session. The patient was able to walk with full load on both lower extremities, and there was no ain in the hip joint movements in the rest and exercise. Keywords: Bisphosphonate; osteoporosis; femoral fracture
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,979 Tekil Ziyaretçi