Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.18.21

ÇOCUKLUK ÇAĞI BRONŞEKTAZİSİ CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ

Our Surgical Experience On Childhood Bronchiectasis

ÖZET

Amaç: Kliniğimizde bronşektazi nedeniyle opere edilen çocuk yaş grubu hastaların; yaş, cinsiyet, cerrahi prosedür ve tedavi sonuçlarına göre değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğinimizde Mart 2005 ile Mart 2011 arasında opere edilen 13 olgu ret- rospektif olarak incelendi. Tüm olgular postaeroanterior akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks to- mografisi ile değerlendirildi. Dosya kayıtlarından hastaların yaş, cinsiyet, etyoloji, yapılan opera- syon tipi, bronşektazinin lokalizasyonu, mortalite ve morbidite bilgileri alındı.

Bulgular: Yaş aralığı 6 ile 17 idi. Olguların 11’i erkek, 2’si ise kadındı. En sık nedenin tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olduğu saptandı(%76,8). Olguların 9’unda tek taraflı lokalize, 1’inde tek taraflı yaygın ve 3’ündede çift taraflı lokalize bronşektazi mevcuttu. Bu olgulara 13 lobektomi,

1 bilobektomi ve 1 wedge rezeksiyon olmak üzere toplam 15 rezeksiyon uygulandı. 10 rezeksiyon sağ tarafa, 5 rezeksiyon ise sol tarafa uygulandı. 4 olgumuzda postoperatif komplikasyon gelişti. Sonuç: Tek taraflı lokalize vakalarda cerrahi sonuçların mükemmel olduğu görüldü. Tek taraflı diffüz ve çift taraflı lokalize vakalarda ise takiplerde büyüme ve gelişmenin tekrar normalleşme sürecine  girdiği  görüldü.  Sonuçta  erişkin  yaş  bronşektazide  olduğu  gibi  çocukluk  yaş  grubu bronşektazilerinde de  cerrahi en etkin tedavidir.

Anahtar kelimeler: Bronşektazi; Cerrahi rezeksiyon; Çocukluk çağı

ABSTRACT

 Objective: Patients, who have been operated for bronchiectasis in our clinic at childhood, evalu- ated according to age, sex, surgical procedure and results.

Material and Methods: 13 patients, who were operated  in our clinic between March 2005 and March 2011,   were invastigated retrospectively. All cases were evaluated with posteroanterior chest graph and computerized thorax tomography. Data  about patients ages, sex, etiology, surgi- cal procedures, localization of bronchiectasis, mortality and morbidity were taken from files. Results: Patients age range  was 6 to 17. There was 11 male and 2 female. Most common reason for bronchiectasis was seen as recurrent lower airway infections(%76,8). There were, 9 patients one sided localized disease ,1 patient one sided diffuse disease and 3 patients double sided local- ized disease. Thirteen lobectomy, one bilobectomy and one wedge resection were performed . 10 resection performed to right side and 5 resection to left side.

Conclusion: We have seen that surgical results were excellent in one sided localized cases. In the cases who were one sided diffuse and double sided localized, the surgery made a contribution to normal growing. Consequently, surgery is the best therapy for bronchiectasis at childhood like adults.

Key words: Bronchiectasis; Surgical resections; Childhood

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 585,004 Tekil Ziyaretçi