Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.218-222
HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK (İNTEGRATİF) TEDAVİ ÖRNEĞİ: MASAJ Complementary and Integrative Treatment In Hypertension Control: Massage Gürcan ARSLAN, Özlem CEYHAN ÖZET Hipertansiyon, dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık bir milyar insanı etkilemekte olup kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Kan basıncında meydana gelen düşüşün kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesine katkı sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle esansiyel hipertansiyonun önlenmesi ve etkin tedavisi büyük önem taşımaktadır. Farmakolojik tedavinin kan basıncını kontrol altına almada ve hipertansiyonu olan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmede yeterli etkiyi oluşturamadığı düşünülmekte, günden güne hasta sayısının artması ve kullanılan antihipertansif ilaçların olumsuz etkileri nedeniyle bireyler farklı tedavi yöntemleri arayışına girmektedir. Günümüzde sıklıkla medikal tedaviyle birlikte tercih edilen tamamlayıcı ve bütünleşik (integratif) tedaviler arasında olan yoga, akupunktur ve masaj gibi iyileştirici ve yan etki düzeyi az olan yöntemler kronik hastalığı olan bireyler tarafından kullanılmaktadır. Tamamlayıcı ve bütünleşik (integratif) tedaviler arasında yaygın olan yöntemlerden biri masajdır. Yapılan çalışmalarda, tamamlayıcı ve bütünleşik (integratif) tedavi yöntemlerine başvuran hastaların yaklaşık yarısı masaj uygulamasını tercih etmektedir. Masaj; hipertansiyon, kardiyak cerrahi sonrası rehabilitasyon, baş ağrısı, demans, stres, fibromiyalji, osteoartrit, yorgunluk ve meme kanseri gibi birçok kanser türünün semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılmaktadır. Masajın, kan basıncı üzerine vücuttaki kan akışını dengelemesi ve gevşeme cevabının bir sonucu olarak rahatlama sağladığı yapılan meta-analiz çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu makalede, masajın olumlu etkileri göz önüne alındığında hipertansiyon yönetiminde nonfarmakolojik bir yöntem olarak uygulanabileceği önerilmektedir. Anahtar Kelime: Hipertansiyon; masaj; tamamlayıcı tedaviler ABSTRACT Aim: THypertension affects about one billion people worldwide in both developed and developing countries and one of the most important causes of death from cardiovascular diseases. It is known that the decrease in blood pressure contributes to the prevention of cardiovascular complications. Therefore, prevention and effective treatment of essential hypertension is of great importance. It is thought that pharmacological treatment does not have sufficient effect on controlling blood pressure and improving the quality of life of individuals with hypertension. Because of the increasing number of patients and the negative effects of antihypertensive drugs used, individuals seek different treatment methods. Nowadays, among the complementary and integrative therapies, which are frequently preferred with medical treatment, for the reason of healing and low side effects such as yoga, acupuncture and massage are used by individuals with chronic diseases. Massage is one of the common methods between complementary and integrative therapies. In the studies performed, approximately half of the patients applying complementary and integrative treatment methods prefer massage. Massage is used to relieve the symptoms of many types of cancer such as breast cancer, hypertension, rehabilitation after cardiac surgery, headache, dementia, stress, fibromyalgia, osteoarthritis, fatigue and to improve the quality of life. It is supported by meta-analysis studies that massage balances blood flow in the body on blood pressure and provides relief as a result of relaxation response. In this article, considering the positive effects of massage, it is suggested that it can be applied as a nonpharmacological method in the management of hypertension. Keywords: Hypertension; massage; complementary therapies
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,943 Tekil Ziyaretçi