Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.197-205
SERULEİNLE OLUŞTURULMUŞ SIÇAN AKUT PANKREATİT MODELINDE BETA GLUKAN VE FUKOKSANTİNİN ETKİSİ The Effect of Beta Glucan and Fucoxanthine in a Serulein-Induced Acute Pancreatitis in Rats Dilek ÖZBEYLİ, Özlem Tuğçe ÇİLİNGİR KAYA, Aslı AYKAÇ, Sezgin AYDEMİR, Esra Bihter GÜRLER, Meral YÜKSEL ÖZET Amaç: Bu çalışmada, Beta Glukan, fukoksantin ve kombinasyonlarının serulein kaynaklı akut pankreatit (AP) sıçan modelindeki etkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Sıçanlar kontrol ve AP gruplarına ayrıldı. AP bir saat arayla dört kez serulein (20 ug/kg/ ip) enjeksiyonuyla oluşturuldu. Serulein enjeksiyonundan 3 gün önce AP gruplarına günde 1 kez taşıyıcı, Beta Glukan (BG;40 mg/kg/po), fukoksantin (Fuko;40 mg/kg/po) veya Beta Glukan (BG;40 mg/kg/po) +fukoksantin (Fuko;40 mg/kg/po) uygulandı. Son enjeksiyondan sonraki 8. saatte ötenazi gerçekleştirildi. Serumda amilaz ve lipaz, pankreas dokusunda interlökin-1β (IL-1β), interlökin-6 (IL-6), interlökin-10 (IL- 10), lucigenin kemilüminesans (CL), malondialdehit (MDA), miyeloperoksidaz (MPO) enzim aktivitesi ve Hematoksilen&Eosin (H&E), Siklooksijenaz-2 (COX-2), nükleer faktör kappa B (NF-κB) histopatolojik incelemeleri yapıldı. İstatistiksel analizler için tek yönlü ANOVA ve Bonferroni post-hoc testi uygulandı. Bulgular: Taşıyıcı grubunda; amilaz, lipaz, lusigenin, IL-1β ve IL-6 düzeyleri kontrole göre (p <0,01-0,0001) yükselirken, GSH ve IL-10 düzeyleri azaldı (p<0,0001). Lipaz ve amilaz düzeyleri; BG, Fuko ve BG+Fuko tedavileri ile taşıyıcıya göre azaldı (p<0,05-0,001). IL-6 düzeyleri, Fuko ve BG+Fuko grubunda taşıyıcıya göre azaldı (p <0,01). IL-1β düzeyleri; BG, Fuko ve BG+Fuko gruplarında taşıyıcı grubuna göre azaldı (p<0,001- 0.0001). IL-10 düzeyi yalnızca BG grubunda taşıyıcı grubuna göre arttı (p<0,01). H&E, COX-2 skorları taşıyıcı grubunda kontrole göre artarken (p<0,0001); BG, Fuko ve BG+Fuko tedavileri ile azalma gözlendi (p<0,05- 0,001). Taşıyıcı grubunda artan NF-κB skorları (p<0,0001), BG tedavisi ile azaldı (p<0,01). Taşıyıcı grubundaki artan lusigenin kemiluminesans, MPO ve MDA düzeyleri (p <0,01-0,0001) tüm tedavilerle azaldı (p <0,01- 0,0001). Sonuç: Beta Glukan ve fukoksantin tedavisi pro-inflamatuvar sitokinleri, COX-2 düzeyini ve oksidatif belirteçleri azaltarak anti-inflamatuvar sitokin düzeyini arttırarak AP gelişimini hafifletmiştir. Anahtar sözcükler: Beta glukan; fukoksantin; COX-2; oksidatif stres ABSTRACT Aim: This study aims to investigate the effects of Beta Glucan, fucoxanthin and their combinations in acute pancreatitis (AP) rat model. Material and Methods: Rats were divided into control and AP groups. The AP was induced by injection of cerulein (20 μg/kg/ip) four times with an hour interval. Vehicle, Beta Glucan (BG;40 mg/kg/po), fucoxanthin (Fuco;40 mg/kg/po) or Beta Glucan (BG;40 mg/kg/+ fucoxanthin (Fuco;40 mg/kg/po) were administered 3 days before cerulein injection. Euthanasia was performed at the 8th hour after the last injection. Serum and pancreatic tissue collected for biochemical and histopathological examinations. One-way ANOVA and Bonferroni post-hoc test was used for statistical analysis. Results: Amylase, lipase, lucigenin, interleukin-1β, and interleukin-6 levels are significantly elevated in the vehicle-treated AP groups (p<0.01-0.0001) while IL-10 was decreased (p<0.0001). Lipase and amylase levels decreased in the BG, Fuco and BG+Fuco groups compared to vehicle group (p<0.05-0.001). IL-6 levels, decreased in the fuco and BG+Fuco group (p <0.01). IL-1β levels decreased in BG, Fuco and BG+Fuco groups compared to vehicle group (p<0,001-0.0001). IL-10 levels increased in BG group compared to the vehicle group (p<0.01). H&E and COX-2 scores increased in the vehicle groups, compared to the control group (p<0.0001). All treatments decreased that scores (p<0.05-0.001). Increased NF-κB scores with vehicle (p<0.0001), decreased with BG treatment (p<0.01). Increased lucigenin, MPO and MDA levels (p<0.01- 0.0001), decreased with BG, Fuco and BG+Fuco treatments (p<0.01-0.0001). Conclusion: Treatment of Beta Glucan and fucoxanthin alleviated AP development by decreasing proinflammatory cytokines, COX-2 and oxidative markers and increasing anti-inflammatory cytokine. Keywords: Beta glucan; fucoxanthine; COX-2; Oxidative stress
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,983 Tekil Ziyaretçi